Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на справка от служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" на лицата, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на справка от служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" на лицата, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им


Предоставяне на информация във връзка с трансплантацията при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Информацията се получава лично или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

 

 

- Правно основание

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 11, ал. 5, т. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Документи

 • Заявление по образец.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил вСистемата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

 

или

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начин за получаване на резултата от административната услуга:

 

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • Като вътрешна куриерска пратка;
 • Като международна препоръчана пощенска пратка;
 • Лично от центъра за административно обслужване на ИАМН;
 • По електронен път на електронна поща.

 

*Информацията се получава лично или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция „Управление, координация и контрол на трансплантациите и асистираната репродукция“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. "Св. Георги Софийски" № 3, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 50 433
Адрес на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Без обедна почивка

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не