Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта

Какво представлява услугата

Описание

Нанасянето на промени в кадастралната карта се извършва по отношение на всички настъпили промени в границите на недвижимите имоти при: отстраняване на непълноти или грешки, отстраняване на явна фактическа грешка, прилагане на подробни устройствени планове, промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение, нанасяне на изградени и пристроени сгради, заличаване на сгради, нанасяне на нови, както и разделяне или съединяване на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура, промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците, разделяне, делба или обединяване на недвижимите имоти. 

- Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 51

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 55; чл. 56

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 40, ал. 2-5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

  • Заявление; (заявлението се попълва електронно от СЛУЖИТЕЛ НА СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление)
  • Документ за самоличност – при заявяване на гише или подписване на заявлението с квалифициран електронен подпис от заинтересованото лице (собственик или носител на други вещни права върху имота) или упълномощено от него лице - при заявяване чрез КАИС за регистрирани потребители;
  • Номер на удостоверение за приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри или име на заявителя.
  • Документ за собственост или друго вещно право - представя се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР;
  • Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние - в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите;
  • Удостоверение за идентичност на лица с различни имена - при необходимост;
  • Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата - при липса на документ за собственост или друго вещно право;
  • Удостоверение за наследници – заявлението се подава от наследник;
  • Пълномощно - в случаите на упълномощаване. 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация на портала за електронни услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (КАИС) и/или квалифициран електронен подпис.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

До 14 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Измененията в кадастралната карта се одобряват със заповед на началника на СГКК, в случаите на чл. 53б и чл. 54 от ЗКИР. Заповедта подлежи на съобщаване по реда на АПК и на обжалване по реда и в сроковете, предвидени в чл. 53б, ал. 7 и 8 и чл. 54, ал. 6 от ЗКИР.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Служба по геодезия, картография и кадастър - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, Пл.”Освобождение” № 7, ет. 3, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Адрес на електронна поща: jambol@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, Ул.”Съединение” № 107, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Адрес на електронна поща: shumen@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. "Г. Сава Раковски" № 26, вх. А, ет 3, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Адрес на електронна поща: haskovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, Ул. “Лилия” № 2, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Адрес на електронна поща: targovishte@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, Ул.”Цар Симеон Велики” № 1, п.к. 6003
Код за междуселищно избиране: 042
Адрес на електронна поща: stara.zagora@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, кв. “Павлово”, Ул. “Мусала” № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: sofia@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, Ул. “Мусала” № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: sofia.oblast@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, Бул.“България” № 69, ет. 1 и 3, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Адрес на електронна поща: smoljan@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, Ул. “Димитър Пехливанов” № 2, ет. 2, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Адрес на електронна поща: sliven@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, Ул. “Илия Блъсков” № 1, ет. 3, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Адрес на електронна поща: silistra@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, Ул. “Църковна Независимост” № 18, ет. 6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Адрес на електронна поща: ruse@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, Ул. “Бузлуджа” № 2, ет. 6 и 7, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Адрес на електронна поща: razgrad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. “Съединение” № 3, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Адрес на електронна поща: plovdiv@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, Ул. “Ал.Стамболийски” № 1, ет. 8, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Адрес на електронна поща: pleven@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, Ул. “Търговска” № 46, ет. 4, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Адрес на електронна поща: pernik@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, Ул.”Цар Шишман” № 2, ет. 5, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Адрес на електронна поща: pazardzhik@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, Пл. “Жеравица” № 3, ет. 3, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Адрес на електронна поща: montana@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, Бул. “България” № 3, ет. 4, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Адрес на електронна поща: lovech@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, Ул. “Гороцветна” № 43, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Адрес на електронна поща: kjustendil@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, УЛ. “Беломорски” № 79, ет. 1, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Адрес на електронна поща: kardzhali@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, Бул. “Добруджа” № 28, ет. 3, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Адрес на електронна поща: dobrich@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, Пл. “Възраждане” № 5, ет. 4, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Адрес на електронна поща: gabrovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, Бул. “Христо Ботев” № 46, ет. 1,2 и 3, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Адрес на електронна поща: vraca@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, Ул.”Цар Симеон Велики” № 71, ет. 6, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Адрес на електронна поща: vidin@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Бул. “Цар Т.Светослав” № 59, ет. 4, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Адрес на електронна поща: veliko.tarnovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, Бул.”Цар Освободител” № 76 Г, ет. 6, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Адрес на електронна поща: varna@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, Бул. “Ст. Стамболов” № 120, ет. 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Адрес на електронна поща: burgas@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

 

Служба по геодезия, картография и кадастър - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 49, вх. Б, ет. 4, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Адрес на електронна поща: blagoevgrad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не