Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на удостоверения на лица, издържали успешно проверочен изпит за дейност, свързана с безопасността на превозите в железопътния транспорт

Какво представлява услугата

Описание

Насрочване провеждането на изпит

 

Изпълнителният директор на ИА "ЖА" със заповед насрочва провеждането на изпитите. Провеждането на изпита се съгласува с Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НК "ЖИ"), железопътните предприятия, дружествата, предприятията или ведомствата със собствен железопътен транспорт, след представяне на списъка на длъжностните лица, които е необходимо да се явят на изпит.

Изпитите се провеждат от изпитни комисии, назначени от изпълнителния директор на ИАЖА в състав председател и най-малко двама членове.

Председател на изпитна комисия може да бъде служител на ИАЖА, а членове - служители на ИА "ЖА" или специалисти по безопасността на превозите от НК "ЖИ" и превозвачите.

 

Провеждане на изпит

 

Провеждането на изпитите се извършва чрез писмен, устен изпит или тест. Конспектите и изпитните билети по тях или тестовете за провеждане на изпитите се подготвят от ИА "ЖА". 
 
 Председателят на изпитната комисия, преди започване на изпита, проверява:

 1. самоличността на лицето;
 2. свидетелството за заемане на длъжност;
 3. удостоверението от последния положен изпит;
 4. документа за правоспособност.

Не се допускат до изпит лица, които не представят за проверка изискваните документи.
  
За всеки проведен изпит комисията съставя протокол с пореден номер и дата, който съдържа трите имена на лицата, явили се на изпита, длъжността, за която е положен изпитът, местоработата на изпитваното лице и резултата от изпита. Протоколът се подписва от всички членове на комисията.

 

Издаване на удостоверение за издържан изпит

 

Изпълнителният директор на ИА "ЖА" или упълномощено от него лице издава удостоверение на лицата, успешно издържали изпит.

Удостоверението се издава по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИА "ЖА", и съдържа трите имена, ЕГН, длъжност и месторабота на лицето, положило изпит, номер на изпитния протокол и датата на полагане на изпита.

Дубликат на изгубено или унищожено удостоверение се издава след подаване на писмена молба в ИА "ЖА" в срок до десет дни от постъпването на молбата. В издаденото удостоверение задължително се посочва, че е дубликат.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" води информационен масив на издадените удостоверения на лицата, успешно издържали изпит.

- Правно основание

 • Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (Загл. попр. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., доп., бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 102 от 2009 г.) - чл. 26, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката и след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Главна дирекция "Железопътна инспекция"

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Главна дирекция "Железопътна инспекция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9409428
Факс: (02)9876769
Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не