Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт

Какво представлява услугата

Описание

Обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за дейностите, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт

 

Обучението се извършва от:

 • професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи;
 • специализирани висши училища, университети и колежи, получили акредитация за обучение по отделни специалности за системата на железопътния транспорт;
 • центрове за професионално обучение (ЦПО).

Обучение за придобиване на правоспособност могат да осъществяват и министерства, организации на работодатели или отделни работодатели - управители на железопътна инфраструктура и/или железопътни предприятия, притежаващи съответно удостоверение за безопасност (УБ) или сертификат за безопасност (СБ). За обучението към органите, организациите и другите юридически лица се създават ЦПО.

Обучението за придобиване на правоспособност за дейностите, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт се извършва във:

пълния курс на учебните заведения съгласно държавните образователни изисквания;

или

курсове за правоспособност, организирани от обучаващите институции.

Обучаващата институция разработва учебните планове и учебните програми, с които се определят съдържанието и продължителността на обучението за придобиване на правоспособност.

Лица с професионално образование по жп специалност или професия могат да се обучават за придобиване на правоспособност в курсове със съкратен срок на подготовка по учебни планове и програми и с учебно съдържание в съответствие с придобитата специалност или професия.

Обучение за придобиване на правоспособност може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение).

Обучението чрез работа (дуално обучение)  е специфична форма на обучение за придобиване на правоспособност, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между обучаващата институция и един или няколко работодатели.

Учебният процес за придобиване на правоспособност се организира от обучаващите институции съобразно учебните планове и програми и включва теоретично и практическо обучение.

Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика.

Броят на учебните часове за практическо обучение е не по-малък от броя на учебните часове за теоретично обучение по задължителна професионална подготовка.

 
Учебната практика се провежда във:

 • учебно-производствени бази на училищата или ЦПО;
 • учебно-производствени бази на сродни училища или ЦПО в страната и чужбина;
 • предприятия на юридически и физически лица или учебно- производствени бази към предприятията.

  
Производствената практика се организира в съответствие с учебния план в условията на производствена среда под ръководството и контрола на отговорник, определен със заповед на ръководителя на предприятието или дружеството, в което се провежда практиката.

 

Изпити за придобиване на правоспособност

 

Кандидатите за придобиване на правоспособност за дейностите, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, след завършване на обучението, полагат изпити по теория и практика.

Изпитът по теория обхваща нормативната уредба по безопасност на превозите в железопътния транспорт. Изпитът е писмен - разработка по тема или тест с продължителност не по-малко от три часа.

Изпитът по теория се провежда непосредствено преди изпита по практика. Допуска се изпитът да се проведе в деня, предхождащ изпита по практика.

До изпит по практика се допускат само кандидатите, които успешно са положили изпит по теория. Изпитът по практика се провежда в реална производствена среда.

Изпитите за придобиване на правоспособност се провеждат от комисия, назначена със заповед на ръководителя на обучаващата институция и съгласувана с изпълнителния директор на ИА "ЖА".

 

Подаване на документи за издаване на свидетелство за правоспособност

 

Правоспособност получават лицата, преминали обучение и успешно издържали изпитите по теория и практика.

Свидетелство за правоспособност се издава от изпълнителния директор на ИА "ЖА" на лица, които са:

 • навършили 18 години;
 • преминали курс за обучение по теория и практика за придобиване на съответната правоспособност;
 • положили успешно изпит за придобиване на правоспособност;
 • имат необходимата професионална квалификация;

Информацията за издаване на свидетелство за правоспособносто се предоставя в ИА "ЖА" от обучаващата институция.

- Правно основание

 • Закон за железопътния транспорт - чл. 7, ал. 1, т. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката и след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Главна дирекция "Железопътна инспекция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9409428
Факс: (02)9876769
Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не