Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система

Какво представлява услугата

Описание

Структурните подсистеми на железопътната система се пускат в експлоатация само след получаване на разрешение от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в качеството на Национален орган по безопасност в железопътния транспорт.

 

Провеждане на пробна експлоaтация

 

Пробната експлоатация се извършва при специални ограничителни условия, така че да не се намали нивото на безопасност на превозите.

Отговорните представители на заявителя, участващи при пробната експлоатация и служителите от ИАЖА, упражняващи контрол могат да предложат писмено и мотивирано срокът на пробната експлоатация да бъде удължен, като общата продължителност на срока не може да бъде по-дълга от 6 месеца от началната дата на пробната експлоатация.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" оценява резултатите от пробната експлоатация въз основа на представените доклади от служителите на ИА "ЖА", определени по ал. 3, с цел да се установи дали структурната подсистема практически отговаря на изискванията .

Въз основа на оценяването ИА "ЖА" може да поиска допълнителни проучвания и/или изпитания в определения срок, като дава указания за техния обхват и съдържание с цел установяване на нивото на безопасност на подсистемата или части от нея и оперативната им съвместимост.

(Окончателната оценка на резултатите от пробната експлоатация се представя на изпълнителния директор на ИА "ЖА" най-късно 7 дни след приключване на пробната експлоатация.

 

Издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурна подсистема

 

Въз основа на окончателната оценка на представените документи и резултатите от пробната експлоатация изпълнителният директор на ИА "ЖА" издава разрешение за въвеждане в експлоатация или мотивирано отказва издаване на разрешение.

Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Разрешението за въвеждане в експлоатация може да съдържа ограничителни условия за експлоатация, продиктувани от параметрите и характеристиките на железопътната система или нейните подсистеми и/или на въвежданата подсистема, които не позволяват да се постигнат проектните им възможности.

Ограничителните условия за експлоатация могат да се отнасят до минимална и пределна скорост, до обхвата на използване, включително ограничения за достъп до части от железопътната инфраструктура, както и други технически и експлоатационни условия съгласно конкретната обстановка.

 

Ограничения и условности:

 • В срока от 4 месеца за преглед на документациятa ИА "ЖА" може да поиска отстраняване на констатирани нередовности по заявлението и приложените към него документи, както и да даде препоръки по отношение постигане на оперативна съвместимост и безопасност на подсистемата, като посочва срок за това.
 • Преди разрешаване на пробната експлоатация изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да поиска допълнителни проучвания и/или изпитания, като дава указания за техния обхват и съдържание с цел установяване на нивото на безопасност на подсистемата и оперативната им съвместимост.
 • Пробната експлоатация се извършва от заявителя под контрола на отговорни служители от ИАЖА. 
 • Пробната експлоатация се допуска след отстраняване на нередовностите и изпълнение на препоръките, дадени при прегледа на документацията.
 • Изпълнителният директор на ИА "ЖА" посочва срока на пробната експлоатация съобразно спецификите на подсистемата или частта й, служителите на ИА "ЖА", които ще контролират пробната експлоатация, както и, след съгласуване с лицето, което ще въвежда в експлоатация подсистемата или частта от нея, началото на пробната експлоатация и отговорните представители на лицето. Пробната експлоатация се допуска за период не по-дълъг от 3 месеца.

- Правно основание

 • Закон за железопътния транспорт - чл. 115г, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Приемане на документи

 

Заявление за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурна подсистема.

към заявлението се прилагат:

1. техническото задание за проектиране, доклада за безопасност и становището на ИА "ЖА" по тях;

2. одобрения от компетентните органи проект, който е изпълнен;

3. досие за безопасност;

4. ЕО сертификат за съответствие, издаден от лицето за оценяване;

5. техническо досие, издадено от Нотифицираният орган, участващ в ЕО проверката на подсистемата;

6. строителни разрешения и актове съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) - когато е приложимо;

7. доклад от лицето за оценяване на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост;

8. ЕО декларация за проверка, изготвена от заявителя ;

9. окончателен доклад до възложителя от лицето, упражняващо строителен надзор, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 на Закона за устройство на територията - когато е приложимо;

11. документ за платена такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;

12. други документи, свързани с изпълнението на проекта.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката и след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

До 4 месеца за преглед на документацията и след провеждане на пробна експлоатация от заявителя

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3000 лв.

 

ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чл. 142б, ал. 1

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,Устно, на гише в центъра за административно обслужване

+ Административни звена, предоставящи услугата

Главна дирекция "Железопътна инспекция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9409428
Факс: (02)9876769
Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не