Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

Какво представлява услугата

Описание

Обучение на кандидатите за консултант по безопасността на превозите на опасни товари

 

Кандидатът преминава курс на обучение за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт, организиран от лица, които са регистрирани в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

Учебната програма и документацията, свързана с обучението на кандидатите за получаване на удостоверение за завършен курс за консултант по безопасността, се утвърждават от изпълнителния директор на ИА "ЖА".

 

 

Провеждане на изпит

 

Обучението за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт завършва с полагането на изпит пред комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИА "ЖА".

Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" изготвя справочник с всички въпроси и практически задачи, които могат да се използват при изпитите, и взема всички мерки за гарантиране обективността на изпитите.

По време на изпит се разрешава ползването на нормативни актове в областта на железопътния превоз на опасни товари.

Изпитът е писмен и устен и се провежда не по-рано от 7 дни след приключване на обучението.

Писменият изпит се състои от две части:

1. попълване на изпитен тест, който съдържа най-малко 20 отворени въпроса по темите съгласно приложение № 2 на НАРЕДБА № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари; могат да се използват и въпроси с избираеми отговори - в този случай два въпроса с избираеми отговори се равняват на един отворен въпрос; при изготвянето на тестовете се обръща особено внимание на следните аспекти:

а) общи предпазни и осигуряващи безопасност мерки;

б) класифициране на опасните товари;

в) общи предписания към опаковките, изисквания към цистерни и др.;

г) маркировки и етикети за опасност;

д)  данни в превозния документ;

е) обработка и подреждане;

ж)  професионална подготовка на превозния персонал;

з) документи на превозното средство и превозен документ;

и) инструкции за безопасност;

й) изисквания към транспортните средства;

к)  транспортиране и съхраняване на опасните товари;

2. решаване на практическа задача, свързана със  задълженията на консултанта по безопасността, която да докаже, че кандидатът е в състояние да изпълнява функциите на консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

 

Устният изпит се провежда след приключване на писмения изпит и чрез него се проверяват знанията на кандидатите по посочените в приложение 2 на НАРЕДБА № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари теми, с оглед необходимото ниво за изпълнение на задълженията, присъщи на консултант по безопасността.

 

Издаване на Удостоверение за консултант по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

 

Удостоверението се издава след преминат курс за обучение и успешно положен изпит.

Удостоверението се издава от изпълнителния директор на ИА "ЖА" до 30 дни след успешно положения изпит и е със срок на валидност 5 години.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" води регистър на лицата, получили удостоверение за консултант по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт.

- Правно основание

 • Закон за железопътния транспорт - чл. 62, ал. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката и след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни след успешно полагане на изпит

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Регулиране"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9409428
Факс: (02)987 67 69
Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не