Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари

Какво представлява услугата

Описание

Обучението на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт се извършва в курсове за обучение само след като лицата, които организират курсовете получат регистрация от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

 

Регистриране на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

 

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" регистрира лице, което организира курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт, когато отговаря на следните условия:

 1. разполага с материална база да извършва обучението;
 2. разполага с обучаващи лица, които притежават квалификация и знания, доказани със съответните документи;
 3. разполага с методи и програми за обучение;
 4. предлага изпитни варианти;
 5. декларира независимост от лицата, наемащи на работа консултанти по безопасност.

 

При регистрация на лицата, учебната програма и документацията, свързана с обучението на кандидатите за получаване на удостоверение за завършен курс за консултант по безопасността, се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

- Правно основание

 • Закон за железопътния транспорт - чл. 62, ал. 6

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката и след това в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

 

ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Регулиране"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9409428
Факс: (02)987 67 69
Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не