Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Регистрация и предоставяне на удостоверения на предприятия, които осигуряват временна заетост

Какво представлява услугата

Описание

Регистрация на предприятия, които осигуряват временна заетост, чрез сключване на трудови договори с работници и служители, които биват предоставяни на предприятие ползвател. 

 

Лицата подават заявление с приложени документи за регистрация като предприятие, което осигурява временна  работа в Агенцията по заетостта. Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа.

 

Заявители могат да бъдат  местни физически или  юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, осъществяващи търговска дейност в Република България.
 

- Правно основание

Закон за насърчаване на заетостта - чл. 74е, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За извършване на регистрацията се подават следните документи:

 • заявление по образец за регистрация за извършване на  дейност като предприятие, което осигурява временна работа;
 • заверени копия на банкови или застрахователни документи за сключена  застраховка или банкова гаранция в размер 200 000 лв. за вземанията на работниците и служителите, които ще бъдат наемани от тях за осигуряване на временна работа;, 
 • зверено копие на вътрешен правилник за осъществяване на дейността с приложени проекти на договор с предприятие ползвател и трудов договор с работник/ служител.
 • други документи - лицата, регистрирани по законодателството на друга държава, доказват обстоятелствата по чл. 74е, ал. 2 от ЗНЗ съобразно законодателството на държавата по регистрация.
   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Агенция по заетостта.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

в срок от 14 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 740 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Удостоверението за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа се получава лично от кандидата в Агенцията по заетостта или се изпраща с куриер на посочен от заявителя адрес. 

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Разрешения за работа и регистрация на частни посредници"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9808719
Факс: (02)9867802
Адрес на електронна поща: az@az.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция по заетостта

Идентификатор: 731

Кой може да предостави информация за услугата

Агенция по заетостта, отдел „Разрешения за работа и регистрация на частни посредници” https://www.az.government.bg/pages/predpriyatiya-za-vremenna-rabota-normativna-uredba/

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не