Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България

Какво представлява услугата

Описание

Агенция по заетостта /АЗ/ издава разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, като условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешението са регламентирани в Раздел VІ на Правилника за прилагане на ЗТМТМ /ППЗТМТМ/.  

 

Разрешение за извършване на дейност на свободна практика от граждани на трети държави на територията на Република България се предоставя от АЗ за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство:

 • съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на българския пазар на труда;
 • когато гражданинът на трета държава притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност.

 

Издаденото от Агенция по заетостта (АЗ) разрешение за извършване на дейност на свободна практика е основание за издаване от Министерство на вътрешните работи на разрешение за продължително пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване, съгласно чл. 24а от Закона за чужденците в Република България.

 

За издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика гражданинът на трета държава, желаещ да работи на свободна практика, подава в Агенция по заетостта заявление по образец, съгласно Приложение № 4 от ППЗТМТМ.

 

- Правно основание

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност - чл. 44, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. За издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика гражданинът на трета държава, желаещ да работи на свободна практика: 

 

 1. заявление по образец Приложение № 4 към ППЗТМТМ;
 2. кратко описание на вида, характера и целите на дейността на свободна практика;  
 3. подробен план за дейността за срока, за който се иска издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика, съобразен с изискванията на чл. 28, ал. 2 от ППЗТМТМ; 
 4. документ/документи, удостоверяващ/удостоверяващи наличието на професионален опит не по-малко от две години по дейността;
 5. документ, установяващ наличието на финансови средства за извършване на дейността на свободна практика в съответствие с представения план;
 6. документ за владеене на български език на ниво минимум В1 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа;
 7. документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, приет с решение на Министерски съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации;
 8. други документи, които се изискват съгласно българското законодателство, регламентиращи съответния вид дейност на свободна практика, ако такива са необходими;          
 9. копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на гражданина на трета държава; 
 10. две цветни снимки – формат 3,5/4,5 см.        

                                                               

 1. За продължаване на разрешението за извършване на дейност на свободна практика, гражданинът на трета държава подава в Агенция по заетостта заявление по образец, Приложение № 4 към ППЗТМТМ, с приложени:    

 

 1.  план на дейността за срока, за който се иска продължаване на дейността;  
 2.  най-малко два договора за извършване на услуга;   
 3. отчет за изпълнението на плана за дейността за предходния период;
 4. декларация за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;    
 5. регистрационно удостоверение от регистър БУЛСТАТ;      
 6. декларация за патент по чл. 61н от Закона за местните данъци такси, при извършване на патентни дейности;          
 7. копие от документа за пребиваване на гражданина на трета държава.  

 

Документите за продължаване на срока се подават не по-късно от 30 дни преди изтичане на валидността на разрешението за извършване на дейност на свободна практика и при спазване на изискванията за първоначалното му издаване.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Агенция по заетостта.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 30 дни

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 400 лв.

Разрешението на Агенция по заетостта се предоставя след заплащане на такса, определена в чл. 45, ал. 3 на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, и представяне на документ за извършен превод по банков път:
За издаване или продължаване срока на разрешение за извършване на дейност на свободна практика от гражданин на трета държава, заявителят внася такса в размер 400 лв.

За преиздаване на документ „разрешение за извършване на дейност на свободна практика” поради загубване, повреждане или унищожаване на документите се заплаща такса в размер 200 лв.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Разрешения за работа и регистрация на частни посредници"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9808719
Факс: (02)9867802
Адрес на електронна поща: az@az.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Стандартно

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция по заетостта

Идентификатор: 731

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел "Разрешения за работа и регистрация на частни посредници" https://www.az.government.bg/pages/dejnost-na-svobodna-praktika/

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не