Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Предоставяне на данни от Националната база на регистър БУЛСТАТ за всички регистрирани субекти.

Какво представлява услугата

Описание

Агенция по вписванията предоставя абонамент за получаване на информация при всяка промяна на данни за субект на БУЛСТАТ, като активната страна е Регистър БУЛСТАТ.

На основание чл. 37, ал. 1, във връзка с ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ, безплатен достъп до Националната база данни на регистър БУЛСТАТ се предоставя, както следва:

           1. публичната част на регистър БУЛСТАТ по интернет;

           2. справки в Националната база данни;

           3.стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител;

           4. автоматизирано подаване на данни на вписаните в регистър БУЛСТАТ данни.

 

 

- Правно основание

Закон за регистър БУЛСТАТ - чл. 36, чл.37;

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Предоставяне на данни от Националната база на регистър БУЛСТАТ за всички регистрирани субекти се извършва въз основа на заявление по образец.

Възможни начини за заявяване

Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

  • След като изберете желаната от вас административна услуга, трябва да се регистрирате в Регистър Булстат като потребител, за да може да продължите с използването на избраната услуга.
  • Необходимо е да попълните задължителните полета от избраната електронна услуга
  • Необходимо е да прикачите необходимите допълнителни документи, към заявлението, което ще подадете
  • След финализиране на процеса по попълване, системата ще генерира DPF файл с Вашето заявление, което ще се свали на Вашият локален компютър. Необходимо е да подпишете заявлението с електронен подпис, като използвате стандартен софтуер за подписване на документи
  • Подписаното заявление е необходимо да качите обратно в системата, следвайки указанията
  • Ще получите входящ номер на подаденото от Вас заявление

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Съгласно сключения договор/споразумение

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща такса

Агенция по вписванията предоставя безплатно цялата база данни на регистър БУЛСТАТ на Съда, на държавните и местни органи. Нормативната уредба за регистър БУЛСТАТ предвижда автоматизирано подаване на информация, чрез интерфейси и стандарти за пренос на информация, след подписано споразумение/договор между Агенция по вписванията и ползващия орган.

Агенция по вписванията предоставя платено цялата база данни на регистър БУЛСТАТ за всички субекти по актуално състояние във файлове с определена стандартна структура за което се събира еднократна държавна такса 5000 лв. За актуализиране на информацията се събира такса 0,10 лв. за всеки субект.

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Главна дирекция "Регистри"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, ул. "Елисавета Багряна" № 20, п.к. 1111
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9486156
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Съгласно заповед.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция по вписванията

Идентификатор: 933

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не