Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Вписване в списъка на преводачите на български жестов език

Какво представлява услугата

Описание

Всяко лице, което желае да предоставя преводачески услуги от и на български жестов език може да бъде вписано в списъка след подаване на заявление, декларация и други изискуеми документи.

 

- Правно основание

Закон за българския жестов език - чл. 17, ал. 1; чл. 17, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявлението за вписване в Списъка на преводачите на български жестов език, окомплектовано с изискуемата документация се подават лично или чрез упълномощено лице по един от следните начини:

 • на място, в деловодството на Агенцията за хората с увреждания  в гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 104-106;
 • с писмо с известие за доставяне /обратна разписка/ чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на официалния имейл на АХУ – ahu@mlsp.government.bg.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенция за хората с увреждания

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

19 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Пълноправно включване на хората с увреждания"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул."Софроний Врачански" №104-106, п.к. 1233
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)931 80 95
Факс: (02)832 41 62
Адрес на електронна поща: ahu@mlsp.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, ЦАО работи от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не