Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93001

Комисия за защита на конкуренцията

Услуги

- Какво прави администрацията

 Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

- Основни отговорности

  Комисията следи за:

• Увреждане на доброто име на конкурентите
• Въвеждане в заблуждение
• Заблуждаваща и сравнителна реклама
• Имитация
• Нелоялно привличане на клиенти
• Разгласяване на производствени или търговски тайни

 

- Устройствен правилник / закон

Закон за защита на конкуренцията от 1991г.
Обн. ДВ бр. 39 от 1991 г. , изм. ДВ бр. 79 от 1991 г. , изм. ДВ бр. 53 от 1992 г. , изм. ДВ бр. 52 от 1998 г.


Закон за обществените поръчки от 1999г.
Обн. ДВ бр. 56 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2004 г.


Закон за обществените поръчки
Обн. ДВ бр. 28 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 31 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 19 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 43 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 93 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 40 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 8 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 13 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2016 г.


Закон за защита на конкуренцията от 1998г.
Обн. ДВ бр. 52 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 112 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 81 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 107 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 37 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2008 г.


Закон за защита на конкуренцията
Обн. ДВ бр. 102 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 38 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2015 г.


Закон за концесиите от 1995г.
Обн. ДВ бр. 92 от 1995 г. , изм. ДВ бр. 16 от 1996 г. , изм. ДВ бр. 44 от 1996 г. , изм. ДВ бр. 61 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 123 от 1997 г. , изм. ДВ бр. 93 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 23 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 56 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 64 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 67 от 1999 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2000 г. , изм. ДВ бр. 28 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 63 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2004 г. , изм. ДВ бр. 104 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2006 г.


Закон за концесиите
Обн. ДВ бр. 36 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 65 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 105 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 109 от 2007 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 67 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 47 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 99 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 52 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 54 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 73 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 82 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 24 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 66 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 107 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 13 от 2016 г.


Закон за публично-частното партньорство
Обн. ДВ бр. 45 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 87 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 15 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 13 от 2016 г.


Закон за обществените поръчки от 2016г.


Устройствен правилник на Комисията за защита на конкуренцията
Обн. ДВ бр. 15 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 44 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 92 от 2009 г. , изм. ДВ бр. 16 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 79 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 10 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 104 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 95 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 78 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 67 от 2017 г.


Закон за защита на конкуренцията от 1991г.
Обн. ДВ бр. 39 от 1991 г. , изм. ДВ бр. 79 от 1991 г. , изм. ДВ бр. 53 от 1992 г. , изм. ДВ бр. 52 от 1998 г.


Заповед № ЗПО-25/11.03.2019 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: delovodstvo@cpc.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 93 56 113

Факс: (02) 980 73 15www.cpc.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

непрекъсваем режим на работа

Код по Булстат


000698612

Данни от административния регистър


Идентификатор: 829


Вид администрация: Административна структура, създадена с нормативен акт, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната властВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 21.03.2023г.