Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD7
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001JQ80QLIPVKJ93001

Подаване на жалба срещу акт на Комисия за защита на конкуренцията

Какво представлява услугата

Описание

Решенията и определенията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) могат да бъдат обжалвани по съдебен ред.

Актовете, които са постановени по реда на Закона за защита на конкуренцията се обжалват пред Административен съд – София област, а тези, които са постановените по ЗОП и Закона за концесиите – пред Върховен административен съд.

- Правно основание

 • Чл.64 от Закона за защита на конкуренцията
 • Чл.216 и чл.216а от Закона за обществените поръчки
 • Чл. 177, ал.2, чл. 178 и чл.204, ал.2 от Закона за концесиите.

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец и попълнено приложение.

 

Жалба (Приложение 1), която съдържа цялата необходима информация и към която са приложени всички доказателства относно изложените в жалбата твърдения, както и копие на обжалвания административен акт.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката, след това подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Комисия за защита на конкуренцията

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Жалба може да се подаде от всяка от страните в производството пред комисията или от всяко заинтересовано лице в сроковете, посочени в чл.64 от Закона за защита на конкуренцията, чл.216 и чл.216а от Закона за обществените поръчки, чл. 177, ал.2, чл. 178 и чл.204, ал.2 от Закона за концесиите.

Такси

Дължимите такси са определени в общото законодателство.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административна"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. Витоша №18, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)935 61 13
Факс: (02)980 73 15
Адрес на електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не