Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Министерство на икономиката и индустрията

Услуги

- Какво прави администрацията

Мисията на Министерство на икономиката и индустрията е да води ясна и прозрачна икономическа политика, която защитава държавния и обществения интерес и е основана на европейските принципи. МИИ работи за изграждане на конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, която ще осигури растеж и развитие на България, за насърчаване и ускоряване на инвестициите, иновациите и конкурентоспособността.

- Основни отговорности

Главен приоритет на Министерство на икономиката и индустриятае да създаде условия за траен икономически растеж в Република България и да осъществи законосъобразно и целесъобразно икономиката на страната. Поставят се цели, които водят към конкурентоспособна икономика с висока добавена стойност и по-добър стандарт на живот на хората в България.
Фундаментите на икономическото развитие на страната са устойчиво производство, повишена производителност и конкурентоспособност, основана на нови технологии, иновации и модерни индустриални политики.  Развиваме традиционни сектори и сектори на бъдещето с потенциал за глобален растеж, за да създадем устойчиви индустриални клъстери. Създаваме среда за инвестиции с по-малко бюрокрация, лесни и прозрачни процедури за бизнеса, ефективно управление в полза на предприемачите.
Ефективното външноикономическо сътрудничество също е съществена част от политиките на министерството в подкрепа на стабилния икономически растеж на страната.

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Министерството на икономиката
Обн. ДВ бр. 108 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 32 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 100 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 36 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 98 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 49 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 65 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 106 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 18 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 42 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 110 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 64 от 2021 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: e-docs@mi.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 9407001

Факс: (02) 987 21 90; 981 99 70www.mi.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: гр. София, ул. "Славянска" №8

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 07:30 ч. - До: 18:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на служителите се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч. Работното време на служителите се определя с вътрешен акт при отчитане спецификите на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа дневно. Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

Код по Булстат


176789453

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1091


Вид администрация: МинистерствоВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 15.03.2022г.