Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Министерство на младежта и спорта

Услуги

- Какво прави администрацията

Министерство на младежта и спорта провежда единната държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм.

- Основни отговорности

Новата спортна политика на Република България включва следните основни приоритети и акценти:

  • осигуряване на възможности за практикуване на двигателна активност и социален туризъм;
  • развитие на ученическия спорт и на спорта за високи постижения, като средство за повишаване престижа на нацията;
  • реконструкция и модернизация на спортните бази и привеждането им в съответствие с международните стандарти на Европейския съюз;
  • оборудване на допинг лаборатория в съответствие с изискванията на Световната антидопингова агенция и изграждане на нови спортни обекти.

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта
Обн. ДВ бр. 62 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 50 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 96 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 65 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 8 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 46 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 67 от 2021 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2023 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: anticorruption@mpes.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 9300555

Факс: (02) 9873193www.mpes.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: София - 1040, бул. "Васил Левски" № 75

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Стандартно работно време

Код по Булстат


175745920

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1202


Вид администрация: МинистерствоВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 21.09.2023г.