Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Министерство на туризма

Услуги

- Какво прави администрацията

 Министерството на туризма (МТ) ще провежда политиката в туризма в условията на публичност, откритост, активен диалог и сътрудничество с институциите, общинските администрации, неправителствените организации, бизнеса и медиите.
 

- Основни отговорности

Основен приоритет е да се осъществява законосъобразно и целесъобразно туристическата политика на страната, да се създадат необходимите условия за развитие на диверсифициран национален туристически продукт, който да бъде промотиран на нашия и чуждите туристически пазари. Да се работи активно за утвърждаване на страната като конкурентоспособна туристическа дестинация за устойчив целогодишен туризъм. Ще се полагат целенасочени усилия, така че България да се възприема като атрактивна туристическа дестинация със своята уникалност - културно наследство и природни дадености, високо качество на предлаганите туристически продукти и услуги. Екипът на Министерството на туризма ще работи при спазване на принципите законност, откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.

 

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Министерството на туризма
Обн. ДВ бр. 108 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 35 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 108 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2022 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: tourism@tourism.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02/9046809

Факс: + 359 2 4470 899www.tourism.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Средец
Адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1
Пощенски код: 1000

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

Код по Булстат


176789478

Данни от административния регистър


Идентификатор: 1468


Вид администрация: МинистерствоВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 25.05.2023г.