Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Министерство на електронното управление

Услуги

- Какво прави администрацията

Министърът на електронното управление е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на електронното управление и в областта на информационното общество и информационните технологии във взаимодействие с другите органи на изпълнителната власт. Администрацията, която подпомага дейността на министъра на електронното управление е Министерството на електронното управление. То е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София. 

- Основни отговорности

Министърът на електронното управление провежда държавната политика в следните области:

  • информационните технологии и информационното общество;
  • електронните удостоверителни услуги;
  • електронната идентификация;
  • инфраструктурата за пространствена информация;
  • информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат. 

 

Министерството на електронното управление има функции в областта на електронното управление по: издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики; стратегическо планиране и инициативи; бюджетно програмиране и контрол; координация на секторни политики и секторни и междуведомствени проекти; приоритизиране, координиране и контролиране реализирането на електронни административни услуги и информационни системи в администрациите и др. 

 

При осъществяването на държавната политика в посочените области Министърът на електронното управление изпълнява правомощия, възложени му със Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за електронната идентификация (ЗЕИ), Закона за електронните съобщения (ЗЕС), други закони или с акт на Министерския съвет.
 

- Устройствен правилник / закон

Постановление № 89 на МС от 19.05.2022 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и за приемане на Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
Обн. ДВ бр. 38 от 2022 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: mail@egov.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 949 2040www.egov.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Средец
Адрес: ул. "Ген. Гурко" №6
Пощенски код: 1000

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Работното време е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден.

Код по Булстат


180680495

Данни от административния регистър


Идентификатор: 3453


Вид администрация: МинистерствоВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 11.04.2023г.