Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Министерство на образованието и науката

Услуги

- Какво прави администрацията

Министерството на образованието, младежта и науката провежда държавната политика в областта на образованието, младежта и науката. Ролята на образованието и науката сред децата и младежите цели изграждане и възпитаване на личността в социален, културен и професионален план. 

- Основни отговорности

Образователният процес е съвкупност от образование, възпитание и социализация на личността. Целта е развиване на силните страни на децата и учениците и цялостното им личностно развитие в резултат от прилагане на системния подход в разнообразните педагогически ситуации.
Превенцията на престъпността е функция на обществената образованост, на професионалната реализация на гражданите, както и на достиженията и социалния обхват на науката върху обществото.
Превенцията е резултат от успешния образователен процес, осъществяван с активното участие на всички заинтересовани страни - деца и ученици, родители, учители, институции, местна общност. 

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.)
Обн. ДВ бр. 12 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 102 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 33 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 62 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 81 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 94 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 30 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 2 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 80 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 41 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 12 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 13 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2021 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: priemna@mon.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 9217760, 9217588, 9217589, Обажданията към обявените телефони се таксуват, съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.www.mon.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Средец
Адрес: София, бул. "Княз Дондуков" №2А
Пощенски код: 1000

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на служителите е 8 часа дневно от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути в периода от 12,00 до 14,00 ч. За определени служители се допуска изпълнение на служебните задължения при работно време с променливи граници с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. Критериите за определяне на служителите и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с вътрешни правила.

Код по Булстат


000695114

Данни от административния регистър


Идентификатор: 81


Вид администрация: МинистерствоВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.04.2022г.