Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Министерство на земеделието и храните

Услуги

- Какво прави администрацията

В структурата на Министерството на земеделието и храните влизат 6 направления - селско стопанство, ветеринарно дело, гори, лов и рибарство, води и държавни имоти.

- Основни отговорности

Министерството на земеделието и храните има право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделските земи при установяване на:
 

1. увреждане на земеделски земи;

2. несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми;

3. влошаване на екологичните функции на почвената покривка и качеството на повърхностните и подпочвените води;

4. други случаи, предвидени със закона.
 

Задължителните ограничения при ползване на земеделските земи се налагат по предложение на областните дирекции "Земеделие" или структурните звена към Министерството на земеделието и храните, както и по предложение на съответните структурни звена на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и кмета на съответната община.

 

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
Обн. ДВ бр. 82 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 103 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 34 от 2022 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: mail@mzh.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 0298511383www.mzh.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Красно село
Адрес: София 1000, бул. Христо Ботев 55

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 13,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч., при спазване правилата на чл. 10 от Наредбата за административното обслужване

Код по Булстат


831909905

Данни от административния регистър


Идентификатор: 84


Вид администрация: МинистерствоВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 09.06.2023г.