Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Услуги

- Какво прави администрацията

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

 

- Основни отговорности

Един от приоритетите на Министерството на регионалното развитие е ефективното и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори.
Изпълнението му предвижда ефективно управление на Оперативна програма „Регионално развитие” и на програмите за териториално сътрудничество, за които МРР е Управляващ орган, Национален партниращ орган и Национално звено за контакт.
Изпълнението им трябва да доведе до създаване на условия за развитие на регионите в България, повишаване на трансграничното икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони. Не на последно място работата в тази приоритетна област трябва да укрепи сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС.

- Устройствен правилник / закон

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ бр. 68 от 2017 г. , изм. ДВ бр. 70 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 31 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 71 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 57 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 53 от 2022 г. , изм. ДВ бр. 9 от 2023 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 9405492-ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02) 9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата, която потребителят използва

Факс: (02) 9872517www.mrrb.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Оборище
Адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19
Пощенски код: 1202

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 19:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на служителите е с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със задължително присъствие в периода от 10:00 до 16:00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12:00 и 14:00 ч. Приемното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. без прекъсване.

Код по Булстат


831661388

Данни от административния регистър


Идентификатор: 85


Вид администрация: МинистерствоВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 29.05.2023г.