Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на компенсаторни записи и връчване на Депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни инструменти на правоимащите лица

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на компенсаторни записи

 

Компенсаторните записи, определени като обезщетение по реда на ЗОСОИ се издават и регистрират по сметки на правоимащите лица по реда на Закона за сделките с компенсаторни инструменти в Централния депозитар.

 

За целта се подготвя информация за определените като обезщетение компенсаторни записи, която се изпраща в Централния регистър на компенсаторни инструменти (ЦРКИ) в 7-дневен срок от влизането в сила на актовете, с които е определен размерът на обезщетението. Когато размерът на обезщетението е установен с влезли в сила съдебни решения, информацията се изпраща в 7-дневен срок от датата на предоставяне от правоимащите лица на заверени копия от съдебни решения за признаване и определяне на размера на обезщетението за изпълнение. В Централния регистър на компенсаторни инструменти се изпращат заверени копия от актовете и заверени преписи от съдебни решения, въз основа на които е признато правото на обезщетяване и е определен размерът й, копия от приетите от съда експертизи.

 

Забележка: информацията се изпраща в ЦРКИ след като правоимащите лица са попълнили декларация за съгласие за обработване на лични данни и декларация за съгласие за предоставяне на лични данни на ЦРКИ и Централен депозитар.

 

Централният регистър на компенсаторните инструменти предоставя изпратената му информация на Централния депозитар във форма и по ред, определени с Наредбата за дейността на Централния регистър на компенсаторни инструменти.

 

Централният депозитар извършва регистрация на издадените компенсаторни инструменти по сметки на правоимащите лица и издава удостоверителни документи за притежаване на компенсаторни записи (депозитарни разписки), като ги изпраща чрез Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в Министерството на икономиката.

 

В Министерството на икономиката се води Регистър по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ за издадените компенсаторни записи по реда на ЗСКИ и връчените депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни инструменти.

- Правно основание

 • Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти - чл. 6, ал. 9
 • Закон за сделките с компенсаторни инструменти - чл. 5, ал. 1; чл. 7, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление свободен текст

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дневен срок

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Връчване на Депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни инструменти

 

Депозитарните разписки се връчват от служители в отдел "Реституция и приватизационен архив" лично на притежателите или на упълномощени от тях лица. Упълномощаването става с нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че упълномощеното лице има право да получи издадената депозитарна разписка.

 

В Министерството на икономиката се води Регистър по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ за издадените компенсаторни записи по реда на ЗСКИ и връчените депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни инструменти.

Кой издава резултата от услугата

Министър на икономиката

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не