Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверение за регистрация на потребител на оцетен анхидрид, вещество от подкатегория 2А от приложение I на Регламент (ЕС) 1258/2013

Какво представлява услугата

Описание

Процедура за издаване на удостоверение за регистрация на потребител на оцетен анхидрид

 

Кой може да кандидатства за удостоверение?

 • физически лица, регистрирани по Търговския закон;
 • юридически лица;

 

Кой не може да кандидатства за удостоверение?

 • лице, което е осъждано;
 • лице, срещу което има образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • лице, за което има данни за извършено тежко престъпление ;
 • лице обявено в несъстоятелност;
 • лице в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • лице в ликвидация;
 • лице със задължения към НАП и/или други публични задължения;

 

Как подавам заявлението?

 • лично, на гишето за административно обслужване;
 • дистанционно, чрез лицензиран пощенски оператор              ;

 

Къде подавам заявлението?

 • Министерство на икономиката, на адрес: София 1054, ул.”Славянска” No 8;

- Правно основание

 • Регламент (ЕС) № 1258/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества (текст от значение за ЕИП) - чл. 3, п. 6
 • Регламент (ЕС) № 1259/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите - чл. 1, п. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Кои са документите, които трябва да подготвите?

 • Заявление, подписно от управляващия или надлежно упълномощено лице, което съдържа:
 1. пълното име, адрес, телефонен номер и/или номер на факс и електронен адрес на заявителя;
 2. Булстат или ЕИК;
 3. пълното име и данните за контакт на отговорното длъжностно лице;
 4. описание на позицията и задълженията на отговорното длъжностно лице;
 5. пълните адреси на работните помещения;
 6. описание на операциите, които ще се извършват с оцетния анхидрид;
 7. описание на всички места, къдетоще се извършват операциите с оцетен анхидрид;

- „операции“ с оцетен анхидрид са държане, участие в преработка, формулация, съхранение, отговорно пазене, обработка, пълнене в контейнери, прехвърляне от един в съд в друг, смесване, трансформиране или всяко друго използване на това вещество.

 1. наименованието и кода по КН /Комбинираната номенклатура/ както е дадено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1258/2013 и в приложението към Регламент (ЕО) № 1259/2013;
 2. в случай на смес се посочва следното:

- наименованието на смес;
- наименованието и кода по КН на съдържащите се в сместа, както са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1258/2013и в приложението към Регламент (ЕО) № 1259/2013;
- максималният процент на подобни вписани вещества в сместа или природния продукт;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

десет работни дни след решение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 360 лв.

 

Такса за издаване на удостоверение за потребител на оцетен анхидрид - 360 лв.

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:

Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

 

- Резултат от услугата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не