Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия

Какво представлява услугата

Описание

Оценка на идеен проект

 

Кандидатите за участие в процедурата по издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия подават до Експертния съвет писмо за намерение за извършване на инвестиция и искане за удостоверяване на съответствието на проекта с изискванията на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСИ).

Експертният съвет извършва оценка на представения проект относно следните обстоятелства:

 1. дали предвидените производствени помещения са подходящи за производство на тютюневи изделия;
 2. дали производствените помещения и предвиденото оборудване могат да осигурят технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес на тютюневи изделия.

 

Оценка на производствените помещения

 

Кандидатът, който е уведомен за съответствието на проекта с изискванията на ЗТТСИ, може да подаде заявление до Експертния съвет за оценка на производствените помещения и оборудване, с които разполага.

В двумесечен срок от получаване на заявлението, Експертният съвет извършва оценка дали:

 1. помещенията и оборудването, с което разполага кандидатът, съответстват на одобрения проект;
 2. оборудването е технически изправно;
 3. производствените помещения и оборудването осигуряват технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес на тютюневи изделия.

 

Контрол върху дейността

 

Контролът върху дейността на притежателите на разрешения за производство на тютюневи изделия се извършва от министъра на икономиката чрез експертния съвет, който разглежда постъпилите писмени сигнали и жалби за наличие на основания за отнемане на разрешения по чл. 38 ЗТТСИ, или чрез упълномощени длъжностни лица.

 

- Правно основание

 • Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.) - чл. 24; чл. 36-42
 • Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия - чл. 16-32

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия

 

За издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия се подава писмено заявление до Министерския съвет чрез министъра на икономиката.

 

Заявленията и приложените документи се внасят за разглеждане от Министерския съвет с доклад на министъра на икономиката и проект на решение не по-късно от 60 дни от постъпване на заявленията.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 3 месеца от постъпване на заявлението

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

 

Таксата се заплаща съгласно ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

 

- Резултат от услугата

Описание

Решението се връчва на заявителите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не