Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Вписване на промени в обстоятелствата на вписани индустриални паркове в регистъра на индустриалните паркове

Какво представлява услугата

Описание

Вписването на промени или на актуализиран документ в Регистъра на индустриалните паркове се прави по заявление на оператора на индустриален парк в тримесечен срок от настъпване на промяната или на актуализацията на документа.

 

Издаване на заповед за вписване на промени в обстоятелствата на вписан индустриален парк в регистъра на индустриалните паркове

 

Вписването на промени и публикуването на актуализирани документи се заявяват в тримесечен срок от промяната, съответно от датата на актуализацията.

 

Операторът подава заявление за вписване на промени в обстоятелствата или на актуализиран документ на вписан индустриален парк в регистъра на индустриалните паркове по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги  в тримесечен срок от промяната, съответно от датата на актуализацията.

 

При подаване на заявлението се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 2 - 4 от ЗИП.

 

Когато се установи, че операторът не е заявил вписването на промени или на актуализиран документ в тримесечен срок от настъпване на промяната или на актуализацията на документа, министърът на икономиката и индустрията уведомява за това оператора. Ако в 30-дневен срок от уведомлението операторът не изпълни задължението си, индустриалният парк се заличава от регистъра. Заличаването се извършва в тридневен срок от влизането в сила на заповедта на министъра на икономиката и индустрията. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

- Правно основание

 • Закон за индустриалните паркове - чл. 30, ал. 5, чл. 21, чл. 22, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката и индустрията.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Заповед на министъра на икономиката и индустрията за вписване на промени в обстоятелствата на вписан индустриален парк в регистъра по чл. 21 от ЗИП се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението в Министерството на икономиката и индустрията за вписване на промени в обстоятелствата на парка в регистъра на индустриалните паркове. При наличие на нередовности в 14-дневен срок министърът на икономиката и индустрията уведомява оператора за това. Когато в 30-дневен срок от подаване на уведомлението операторът не е отстранил нередовностите, министърът на икономиката и индустрията издава заповед за отказ от вписване в регистъра. Министърът издава заповед за вписване, съответно за отказ от вписване, в срок до 5 работни дни след изтичането на срока по предходното изречение.

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на икономиката и индустрията

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7001, (02) 940 7327, (02) 940 7331
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Съгласно чл. 37, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, работното време на административните звена, които осъществяват адинистративно обслужване на граждани е от 09.00 ч. до 17.30 ч. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите e от 9,00 до 17,30 ч. в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не