Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешения за провеждането на олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи, както и регионални спортни състезания на територията на Република България

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешения за провеждането на олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи, както и регионални спортни състезания на територията на Република България

Ежегодно се разглеждат предложения от лицензираните спортни федерации за провеждане на международни спортни прояви на територията на страната и се одобряват прояви с принос за спорта, икономиката и туризма

 

- Правно основание

Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 8, т. 15

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Молба за разрешение от страна на Министерството на младежта и спорта провеждането на регионални, европейски и световни първенства на територията на Република България

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
Съхранете електронната форма на вашия компютър.
Отворете формата с Adobe Reader.
Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
Попълнете всички полета с изискваната информация.
От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на младежта и спорта

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

седем дневен срок

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на младежта и спорта

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Спорт за високи постижения"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Васил Левски № 75, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9З00 567
Факс: (02)9873193
Адрес на електронна поща: press@mpes.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:00 до 18:00, Работното време на служителите в администрацията на министерството е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно. Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не