Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти, на сертифицирани туристически обекти и идентификационна карта на "Екскурзовод" и "Планински водач"

Какво представлява услугата

Описание

1. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти, на сертифицирани туристически обекти и идентификационна карта на „Екскурзовод“ и „Планински водач“

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

- да бъде регистрирано лице по Закона за туризма за извършване на съответната дейност;

- да бъде вписано в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър.

Дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение по заявление, подадено от съответните титуляри на изгубения документ. Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата поради които удостоверението за регистрация е унищожено или изгубено.

 

2. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти: 

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

Обекта следва да е категоризиран по Закона за туризма независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението му и да бъде вписан в Националния туристически регистър

 

Дубликат на издадено удостоверение за определен вид и категория на туристически обект:

а) Клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;

    Клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, бунгала и къмпинги.

 

б) Заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към местата за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе- сладкарници и барове.

 

в) Туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене – туристически столови със сервитьорско обслужване.

 

Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата поради които удостоверението е унищожено или изгубено.

 

3. Издаване на дубликат на сертификат на сертифицирани туристически обекти:

 Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

Съответния Център следва да бъде сертифициран по реда на Закона за туризма и да бъде вписан в Националния туристически регистър.

Дубликат на издаден сертификат на туристически обект: самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се издава при унищожаване или загубване на първоначално издадения сертификат по заявление по образец, подадено от съответните титуляри на изгубения документ.

Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата поради които удостоверението е унищожено или изгубено.

 

4. Издаване на дубликат на идентификационна карта на екскурзовод и планински водач (арг. чл. 148, ал. 3 от ЗТ)

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

а) Съответното лице е необходимо да притежава правоспособност за извършване на дейността и да бъде вписано в съответния регистър – част от Националния туристически регистър.

б) При загуба или унищожаване на идентификационна карта министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат по заявление на лицето.

За предоставената услуга не се дължи такса.

 

2. Процедура:

     За да получи дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект и на сертификат на туристически обект и идентификационна карта на екскурзовод и планински водач подава заявление по образец. линк към заявлението.

       Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма.

 

- Правно основание

Закон за туризма - чл. 145, ал. 1, чл. 148, ал. 3

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма - чл. 9, ал. 1; чл. 9, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Заявление за издаване на дубликат.

2. Декларация за обстоятелствата поради които е унищожено или изгубено.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен срок

Начини на плащане

По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща цена

За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност,удостоверение за регистрация на ски училище, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект, на удостоверение за регистрация на стая/апартамент за гости и на сертификат за туристически обект се събира такса - 50 лв.

За издаване на дубликат на идентификационна карта на екскурзоводи, планински водачи и ски учители се събира такса - 30 лв.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да получите в:


Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

 

Дирекция "Туристическа политика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерство на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не