Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Вписване на организация за управление на туристическите райони

Какво представлява услугата

Описание

Туристическият район се управлява от Организация за управление на туристическия район (ОУТР).

I. Откриване на процедура за учредяване на Организация за управление на туристически район:

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ), със Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015 г. на министърът на туризма е утвърдена Концепция за туристическо райониране на България.

Чрез нея страната се разделя на 9 туристически района, всеки от които се управлява от една Организация за управление на туристически район (ОУТР).

ОУТР са юридически лица, които се учредяват и регистрират по реда на Закона за туризма. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия - туристически район.

 

Организацията за управление на туристически район се смята за възникнала от деня на вписването й в Националния туристически регистър. За да бъде вписана е необходимо първо да се заяви откриване на процедура за учредяване на съответната ОУТР.

Откриването на процедура за учредяване на ОУТР се извършва със заповед на министъра на туризма въз основа на чл. 23, т. 1 във връзка с чл. 29, ал. 2 от Закона за туризма .

 

Организация за управление на туристически район се учредява най-малко от:

- две туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на туристическия район;
четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище на района;

- една областна администрация от територията на туристическия район.

Учредители могат да са и лицата по чл. 17, ал. 3 от Закона за туризма.

 

За стартиране на процедурата е необходимо подаване на заявление –декларация по образец от нарочно създаден учредителен комитет, който  включва задължително най-малко представители на изброените по-горе групи лица – две туристически сдружения, четири общини и една областна администрация, което се подписва от всички членове на учредителния комитет и към нея се прилагат:

- поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 22;

- оригинал на протокол от проведено събрание на учредителния комитет.

 

В случай на констатирани нередовности на представените документи и/или по искане на министъра на туризма за представяне на допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за туризма, заявителят се уведомява писмено, като се определя 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на допълнителни данни и документи.

 

Основания за отказ за откриване на процедура за учредяване на ОУТР, в случаите когато:

- предметът на дейност на ОУТР не отговаря на изискванията на чл. 18 от Закона за туризма;

- в учредителния комитет участват лица, които не отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за туризма;

- документите по чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за туризма са непълни и данните и документите по чл. 24, ал. 4 не бъдат представени в срок.

 

Последващи задължения на учредителния комитет с оглед вписване на ОУТР в НТР:

-  Учредителният комитет изготвя проекта на устав на ОУТР и други документи за учредителното събрание и организира провеждането на учредителното събрание.

- Учредителният комитет обнародва в "Държавен вестник" и публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник покана за учредяване на ОУТР, като в нея се посочват и датата, и мястото на провеждане на учредителното събрание, дневният ред с предложение за избор на управителен и контролен съвет, както и мястото, където са  изложени проектите на учредителните документи, и времето, през което те са на разположение.

- Предоставянето на учредителните документи се извършва най-късно един месец след публикуването на посочената обява.

- Учредителното събрание се насрочва не по-рано от изтичането на 45 дни след публикуването на обявата.

 


II. Вписване на организация за управление на туристически район в Националния туристически регистър

За да бъде вписана организация за управление на туристически район (ОУТР) е необходимо успешното провеждане на предвиденото учредително събрание. Учредителното събрание е редовно, ако на него са представени най-малко всички членове на учредителния комитет. При липса на кворум се насрочва ново заседание на събранието, което да се проведе не по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни след датата на първото. Датата на новото заседание се посочва в поканата за учредителното събрание.

Могат да се насрочат не повече от две заседания на учредителното събрание. В случай че и на второто заседание липсва кворум, процедурата за учредяване на ОУТР се прекратява със заповед на министъра на туризма.

 

Учредителното събрание взема решение за учредяване на ОУТР и приема устава й.

В устава на ОУТР се уреждат дейността и начинът на управление, условията за възникване и прекратяване на членството в нея, правата и задълженията на членовете, както и други въпроси, свързани с предмета на дейност на организацията.

 

Вписването на ОУТР в Националния туристически регистър се извършва със заповед на министъра на туризма въз основа на писмено заявление-декларация, към което се прилагат:

- копие на протокола от учредителното събрание;

- копие на устава на ОУТР, подписан от учредителите и одобрен от министъра на туризма;

- нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват организацията, и образец от печата на организацията;

- декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират помежду си в брак или родство по права линия без ограничения, по съребрена линия – до втора степен включително, и не са роднини по сватовство - до втора степен включително.

 

III. Промяна в обстоятелствата на вписана организация за управление на туристически район

Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър се извършва на основание чл. 30 и чл. 168, ал. 2 от Закона за туризма.

При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър вписаното лице (изпълнителния директор или председателя на УС) подава заявление по образец до министъра на туризма, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването й. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна.

Промените в устава, приети от общото събрание, се одобряват от министъра на туризма в 14-дневен срок от получаването им от изпълнителния директор.

Промените влизат в сила след вписването им в Националния туристически регистър.

 

IV. Прекратяване на вписана организация за управление на туристически район

Организация за управление на туристически район (ОУТР) се прекратява на основание чл. 44, ал. 3 и 4 от Закона за туризма.

Основания за прекратяване на ОУТР:

- депозирано решение на общото събрание, взето с мнозинство от две трети от гласовете на всички членове;

- извършване на дейност, която противоречи на закона.

Организацията за управление на туристическия район се прекратява със заповед на министъра на туризма. Заповедта се издава по искане на всяко заинтересовано лице в случаите на решение на общото събрание или служебно от министъра на туризма в случаите по при извършване на дейност, която противоречи на закова – при констатирани нарушения от упражнен контрол по реда на чл. 46 от Закона за туризма.

За вземане на решение за прекратяване на ОУТР, общото събрание се свиква по искане на най-малко две пети от членовете му в едномесечен срок от постъпването на искането за прекратяване. При бездействие на управителния съвет искането може да се отнесе пред надзорния орган, който свиква общото събрание или овластява членовете да го свикат.

Едновременно с приемането на решението за прекратяване на ОУТР общото събрание назначава един или няколко ликвидатори. Ако ликвидаторът не е назначен от общото събрание, той се назначава от министъра на туризма. Ликвидаторите трябва да бъдат одобрени от надзорния орган и вписани в Националния туристически регистър едновременно с решението за прекратяване на ОУТР.

За неуредени случаи се прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Върховен административен съд

 

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Административен съд

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Заповедта за отказ за вписване в Националния туристически регистър подлежи на обжалване по реда и в сроковете на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

- Правно основание

Закон за туризма - чл. 29, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Заявление-декларация за откриване на процедура за учредяване на Организация за управление на туристически район по чл. 24, ал. 2 от Закона за туризма.


2. Заявление-декларация за вписване на Организацията за управление на туристически район в Националния туристически регистър по чл. 29, а;. 2 от Закона за туризма.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен срок

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Министерство на туризма публикува заповедта за откриване на процедурата по учредяване на ОУТ  в "Държавен вестник", в един централен всекидневник и в един местен вестник.

 

 

Резултатът от услугата може да получите в:


Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерството на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не