Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Категоризация на заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове

Какво представлява услугата

Описание

Изисквания

За определяне категория на заведения за хранене прилежащо към туристическа хижа, туристически учебен център, туристическа спалня може да кандидатства лице, което:

 

1. Е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз;


2. Не е в производство по ликвидация или несъстоятелност или в ликвидация;

 

Процедури

Лицето, което извършва или ще извършва  ресторантьорство, или упълномощено от него лице с  изрично пълномощно – оригинал подава заявление за категоризиране на прилежащи заведения за хранене към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални.

 

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) разглежда заявлението в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, предлага на министъра на  туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 6 месеца.

 

Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на посочен от него адрес в 14-дневен срок от заседанието на ЕККСТО.

 

В случай, че ЕККСТО констатира нередовности в представените от лицето документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

 

Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на комисията за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

 

Комисията може да вземе решение за удължаване на 14-дневния срок с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

 

ЕККСТО с мнозинство две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на минималните задължителни  изисквания за съответния обект съгласно  НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория;

 

В експертните работни групи за проверка на място се включват експерти, посочени от управителния съвет на Българския туристически съюз и одобрени от министъра на   туризма.

 

Експертните работни групи се състоят от председател и членове.

 

Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко 3 души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

 

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до комисията, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

 

Определянето на категорията на прилежащи заведения за хранене към туристическите хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и се извършва в срок до шест  месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на  туризма по предложение на ЕККСТО.

 

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на   туризма.

- Правно основание

Наредба №1 от 29 април 2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория - чл. 4; чл. 5, ал. 1; чл. 5, ал. 2

Закон за туризма - чл. 126; чл. 129, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Лицето, което ще извършва  ресторантьорство в прилежащи заведения за хранене към туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални, или упълномощено от него лице подава до министъра на туризма

1. заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

 

1.1 копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 

1.2 декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

 

1.3 копия на документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;

 

1.4 копие на договор за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

 

1.5 изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 

1.6 документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

2. формуляр по образец за определяне на категорията;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен срок

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща такса в зависимост от вида:

За разглеждане на документи за категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване се заплащат следните такси:

а) до 20 места за сядане - 75 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;

в) над 50 места за сядане - 200 лв;

 

За вписване в Националния туристически регистър  на прилежащи  към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване се заплащат следните такси:

а) до 20 места за сядане - 75 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;

в) над 50 места за сядане - 200 лв;

 

При настъпили промени се подава заявление и се заплаща такса, съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат по Закона за туризма

За вписване на настъпили промени, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ  -  50 лева.

За вписване на настъпили промени, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение) – 30 лв.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да получите в:


Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

 

Дирекция "Туристическа политика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерството на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не