Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Регистрация при временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България

Какво представлява услугата

Описание

Преди извършването на първото действие планинския водач от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено министъра на туризма. Заедно с уведомлението се прилагат и необходимите документи.

 

Изисквания:

При временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България преди извършване на първото действие планинският водач от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено министъра на туризма.

 

Процедура:

При изпълнение на изискванията министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава незабавно на заявителя удостоверение за извършеното уведомяване по образец съгласно приложение № 4.

- Правно основание

Наредба № 3 от 7.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" - чл. 38, ал. 1

Наредба за националния туристически регистър и за условията и реда за вписване в националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) - чл. 3

Закон за туризма - чл. 146а, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Уведомление на министъра на туризма, към което се прилагат следните документи:

 

1.1 копие на документа на заявителя за неговата самоличност и гражданство;

 

1.2 удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната държава членка, че заявителят е законно установен на територията й с цел упражняване на професията "Планински водач", както и че към момента на издаване на удостоверението не му е наложена забрана, включително временна, за упражняване на професията;

 

1.3 копие на документа, удостоверяващ правоспособността в държавата, в която е придобита;

 

1.4 доказателства, потвърждаващи упражняването на съответната дейност в продължение най-малко на две през последните 10 години - в случаите по чл. 36, ал. 1, т. 2 /упражнявал тази професия в държавата членка по установяване в продължение най-малко на две през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тази държава членка/.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен срок

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да получите в:

 

Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

 

Дирекция "Туристическа политика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерство на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не