Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Вписване в Националния туристически регистър на правоспособени екскурзоводи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

Какво представлява услугата

Описание

След успешно положен изпит за придобиване на екскурзоводска правоспособност лицето, от Европейския съюз подава заявление за вписване в Националния туристически регистър.

 

Изисквания:

Професията "Екскурзовод" може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в тази наредба, има екскурзоводска правоспособност и е вписано в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър (НТР), по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма.

 

Не може да бъде екскурзовод:

1. осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;

2. лице, поставено под запрещение, което представлява трайна пречка за упражняване на екскурзоводската професия.

- Правно основание

Закон за туризма - чл. 147, ал. 1,2,3

Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод" - чл. 32, ал. 1 и 2

Наредба за националния туристически регистър и за условията и реда за вписване в националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) - чл. 3, т. 7

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Екскурзовод от ЕС, който се е установил по установения ред трайно в Република България с цел предоставяне на екскурзоводски услуги, може да упражнява професията "Екскурзовод" след успешно положен изпит за придобиване на правоспособност и вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР.

 

1. Заявление до министъра на туризма, към което кандидатът за вписване в Националния туристически регистър прилага:

 

1.1 копие на документа за самоличност на кандидата;

 

1.2 копие на документ, издаден по предвидения ред, за трайно установяване в Република България с цел упражняване професията на "Екскурзовод";

 

1.3 копие на удостоверението за екскурзоводска правоспособност;

 

1.4 снимка с размер 3,5 см x 4,5 см;

 

1.5 документ за платена такса за вписване съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

Вписването в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, дава право на екскурзовода от ЕС да практикува екскурзоводската професия под званието "Екскурзовод".

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен срок

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 120 лв.

За вписване в Регистъра на правоспособните екскурзоводи и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 от Закона за туризма - 120 лв.

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да получите в:

 

Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

 

Дирекция "Туристическа политика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерство на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не