Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Сертифициране на туристически информационен център

Какво представлява услугата

Описание

 

Сертифицирането на ТИЦ се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на качествено информационно обслужване на действителните и потенциалните посетители и туристи в България, гарантиране правата и повишаване удовлетвореността на потребителите на туристическите услуги, предоставяни от ТИЦ.
Сертифицирането на ТИЦ е доброволно.


Право да използват в наименованието си абревиатурата „ТИЦ“ имат само сертифицираните по реда на Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. центрове.


Сертифицирането на ТИЦ се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания по чл. 1, ал. 2, посочени в глава трета от Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове.


Националната мрежа от сертифицирани ТИЦ включва:

 1. национален и общински ТИЦ;
 2. регионални и местни ТИЦ.

 

Видовете ТИЦ са разписани в чл. 6 от Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове.


Предоставянето на услуги в местни и регионални ТИЦ се извършва от търговец по смисъла на Търговския закон или от юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или на Конфедерация Швейцария.
 

- Правно основание

Закон за туризма - чл. 58; чл. 166, ал. 1, т. 5; чл. 168, ал. 2; чл. 168, ал. 3

Наредба № 2 от 26.10.2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове - чл. 15, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Сертифициране на туристически информационен център

Лицето, което извършва или ще извършва дейност в сертифициран център, или упълномощено от него лице с изрично пълномощно в оригинал подава заявление по образец, ведно с приложените документи по един от посочените по-горе начини за заявяване на услугата.

Образец на заявление: Заявление за сертифициране на Туристически информационен център

Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. копие на документа, удостоверяващ, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, или копие от съответното решение на общинския съвет – за общинските ТИЦ;

Забележка: Не се отнася за юридически лица, извършващи стопанска дейност и регистрирани в Търговския регистър. Също така, в случай на наличие на публичен регистър на решенията на съответния общински съвет – може да се декларира номера и датата на решението на общинския съвет без да се прилага копие от документа.

 1. копие на документа за собственост или на договора за наем или на друг документ, от който е видно, че заявителят има права за ползване върху помещението/помещенията на ТИЦ;
 2. документ, удостоверяващ въвеждането на центъра в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността му, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;

Забележка: В случай на наличие на публичен регистър на съответния акт – може да се декларира номера, датата и органа, издаващ документа без да се прилага негово копие.

 1.  изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.

 

 1. Промяна в обстоятелствата относно вписаните туристически информационни центрове


Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър се извършва на основание чл. 168, ал. 2 и ал. 3 от Закона за туризма и чл. 25, ал. 3 и чл. 26, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. (за ТИЦ).
При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър вписаното лице подава заявление по образец в 14-дневен срок до министъра на туризма, за отразяване на промяната. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна.
При промяна на лицето, извършващо дейност в ТИЦ, новото лице в 14-дневен срок от настъпване на промяната подава заявление по образец до министъра на туризма за отразяване на променените обстоятелства в НТР. Към заявлението се прилагат документите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 2/2015 г., а в случаите, когато документите се подават от пълномощник, се прилага и пълномощното по чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба № 2/2015 г.
В случай на промяна на собственика на ТИЦ, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до министъра на туризма за вписване в НТР на настъпилите промени в обстоятелствата, към което прилага копие от акта за собственост, а в случаите, когато документите се подават от пълномощник, се прилага и пълномощното по чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба № 2/2015 г.
В случаите на промяна на лицето, извършващо дейност в ТИЦ, и на собственика на ТИЦ, се издава нов сертификат, отразяващ променените обстоятелства. Сертификатът се предоставя след връщане на първоначално издадения. В случай че първоначално издаденият сертификат е изгубен или унищожен, лицето прилага писмена декларация, удостоверяваща този факт.

Образец на заявление: Заявление за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър
 

 1. Заличаване на туристически информационен център от Националния туристически регистър

Съгласно чл. 27 от Наредба № 2/2015 г., сертифицираният център и лицето, извършващо дейност в него, се заличават от НТР при следните случаи:

 1. с изтичане на срока на сертификата, освен ако е получено искане за подновяване по чл. 17, ал. 2;
 2. по искане на собственика на ТИЦ;
 3. при прекратяване/закриване на лицето, извършващо дейност в ТИЦ;
 4. при системни нарушения на минималните задължителни изисквания по глава трета от Наредба № 2 / 2015 г.

Заличаването от НТР и обезсилването на сертификата в случаите т. 2 – 4 се извършва със заповед на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице. Заповедта по подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на незабавно изпълнение. Обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът постанови друго.
След прекратяване действието на сертификата, нов сертификат се издава след стартиране на нова процедура по сертифициране на ТИЦ.
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 3:


•    през интернет страницата на Министерството на туризма https://e-turuslugi.com/
•    през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg


Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Сроковете на отделните етапи на процедурата са съгласно Наредба № 2 / 2015

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • в деловодството на Министерство на туризма;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.
   

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не