Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър

Какво представлява услугата

Описание

След успешно положен изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" лицето подава заявление за вписване в Националния туристически регистър и му се издава карта за "Екскурзовод"

 

Изисквания

За вписване в Националния туристически регистър, може да кандидатства екскурзовод, който притежава удостоверение за екскурзоводска правоспособност.

Професията "Екскурзовод" може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в тази наредба, има екскурзоводска правоспособност и е вписано в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър (НТР), по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ).

 

Не може да бъде екскурзовод:

1. осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;

2. лице, поставено под запрещение, което представлява трайна пречка за упражняване на екскурзоводската професия.

 

Процедура

За вписване в Националния туристически регистър лицето, придобило екскурзоводска правоспособност подава заявление.  В случай, че заявлението с приложените документи отговаря на изискванията, се извършва вписване в Националния туристически регистър въз основа на заповед на министъра на туризма. 

- Правно основание

Закон за туризма - чл. 147, ал. 1,2,3

Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод" - чл. 21, ал. 1 и 2

Наредба за националния туристически регистър и за условията и реда за вписване в националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) - чл. 3, т. 7

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1.  Заявление по образец до министъра на туризма за първоначално вписване.

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

 

1.1 копие на удостоверението за екскурзоводска правоспособност;

 

1.2 снимка с размер 3,5 см x 4,5 см;

 

1.3 документ за платена такса за вписване съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на туризма.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дневен срок

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 120 лв.

 За вписване в Националния туристически регистър на правоспособните екскурзоводи и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 Закона за туризма се събира следната такса – 120 лв.

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър (НТР) относно правоспособни екскурзоводи, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ, се заплаща такса 20 лв.

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър (НТР) относно правоспособни екскурзоводи, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ, се заплаща такса 30 лв.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата може да получите в:

 

Отдел "Човешките ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Съборна № 1, п.к. 1000
Телефон за връзка: (02) 9046809
Работно време: от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Кой издава резултата от услугата

Министър на туризма

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

 

Дирекция "Туристическа политика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна“ № 1, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edoc@tourism.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на туризма

Идентификатор: 1468

Кой може да предостави информация за услугата

Министерство на туризма

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не