Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща

Какво представлява услугата

Описание

Системата за сигурно електронно връчване позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на съобщения от/за публични органи, физически и юридически лица, които са регистрирани и имат профили в нея. Съобщенията могат да съдържат електронни документи. Чрез Системата се предоставя услугата електронна препоръчана поща. Комуникацията чрез нея замества класическия метод за доставка на препоръчани писма, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, чл. 43, и чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗЕУ и чл.27 от НОИИСРЕАУ.

 

Изпратени чрез системата документи следва да се считат за официално получени и респективно официално изпратени, при ясна идентификация на изпращача/получателя, без възможност да бъде оспорван фактът на изпращане/получаване, нито времето за изпращане/получаване/прочитане на съобщението. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението се записва като се ползва услуга за удостоверяване на време (чрез електронни времеви печати).

 

Участници в Системата могат да са физически, юридически лица и лица по чл.1 от ЗЕУ

 

Системата поддържа регистрация на лица от целевите групи, чрез използване на нормативно регламентирани средства за електронна идентификация. Поддържа възможност за многостранна комуникация между регистрирани лица от отделните целеви групи.

 

Системата съхранява изпратени и получени съобщения и съдържащите се в тях електронни документи, удостоверени с електронен времеви печат, което изключва възможността за последваща промяна на данните в съобщенията.

 

Всички съобщения през Системата, както и  съдържащите се в тях електронни документи  са подпечатени с електронния печат на МЕУ като трето доверено лице. За всяко съобщение, Системата създава и поддържа квитанция, в която се идентифицира момента на изпращане, получаване/връчване и се удостоверява съдържанието  на съобщението чрез подпечатване с квалифициран електронен печат на МЕУ.

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО - чл. 43

Закон за електронното управление - чл. 26, ал. 2 и 4, чл.19 и 20 от ЗЕУ

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 27

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

В системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) имат възможност да се присъединят следните потребителски групи, като следват процеса на регистрация:

 

 1. Структура/и на административен орган по чл. 1, ал. 1 от Закона за електронното управление, т.е. това е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон.

 

 1.  Попълвате следното заявление: Заявление за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на структура/и на административен орган по чл. 1, ал. 1 от Закона за електронното управление

Ще получите имейл с потвърждение за получена заявка, на който няма нужда да отговаряте.

 

 1. Инструкция за попълване на заявлението:
 • заявлението се попълва и подписва от лицето представляващо администрацията;
 • ако е предвидено друго лице да администрира профила, то тогава във формата се попълват и неговите данни;
 • лицето, което ще администрира профила е необходимо да си направи регистрация в ССЕВ като физичеко лице.

 

 1. Лица осъществяващи публични функции (по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ), включват нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавните и общинските учебни заведения, държавните и общинските лечебни заведения, възложителите по чл. 5, ал. 2 - 4 от Закона за обществените поръчки, които не са административни органи или организации, предоставящи обществени услуги и други лица и организации, чрез които държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон и др. и  Организации предоставящи обществени услуги - образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови, финансови и удостоверителни по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.

 

Как да си направите регистрация:

 

 1. Регистрирайте се в системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) като физическо лице с квалифициран електронен подпис (КЕП); ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ) или персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от офис на НАП .

 

 1. Попълнете следното заявление:  Заявление за създаване на профил в Системата за сигурно електронно връчване на лице по чл. 1 ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронното управление и го изпратете на електронна поща edelivery@e-gov.bg. Заявлението трябва да бъде подписано с КЕП от лице с представителна власт. 

 

Ще получите имейл с потвърждение за получена заявка, на който няма нужда да отговаряте.

Профилът ще бъде създаден от администратор.

 

 

 1. Юридически лица са фирми, регистрирани по търговския закон и неправителствени организации

 

 

Как да си направите регистрация:

 

 1. Регистрирайте се в системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) като физическо лице с квалифициран електронен подпис (КЕП); ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ) или персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от офис на НАП
 2. Попълнете следното заявление: Заявление за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на юридически лица, като получатели на електронни административни услуги и го прикачете във формата за регистрация на юридическо лице
 3. Автоматизирано, подаденоте заявление постъпва в системата за сигурно електронно връчване за одобрение от администратор.

 

 1. Физически лица:

Физическото лице се регистрира в системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) с квалифициран електронен подпис (КЕП), ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ) или персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от офис на НАП

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

петдневен

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на електронното управление

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Деловодно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Гурко" №6, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9492040
Адрес на електронна поща: mail@egov.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Работното време е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не