Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри през средата за междурегистров обмен RegiX

Какво представлява услугата

Описание

Генериране на справка:


След влизане в системата за сигурно електронно връчване, гражданинът избира "Справки за физическо лице". Достъпва регистъра на Министерство на електронното управление и в справката въвежда входните параметри за определен период от време. След избиране на бутон "Изпрати", справката се генерира.

 

Указания за процедурата:


Указания за предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри през средата за междурегистров обмен Regix.

 

 

- Правно основание

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 7, ал. 2; чл. 12, ал. 1

Закон за електронното управление - чл. 4, ал. 5

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП) - чл. 15

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата: https://edelivery.egov.bg

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Веднага

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на електронното управление

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Деловодно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Гурко" №6, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9492040
Адрес на електронна поща: mail@egov.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Работното време е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не