Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път

Какво представлява услугата

Описание

Услугата предоставя възможност на административните органи, след интеграция да извличат на справки за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път

 

 

- Правно основание

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги - чл. 24, ал. 7

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

За осигуряване на достъп за извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път е необходимо да изпратите попълнено и подписано заявление по образец чрез Системата за сигурно електронно връчване към Министерство на електронното управление. 

Достъпът се извършва през Единния портал за достъп до електронни административни услуги след регистрация в Моето пространство egov.bg, чрез КЕП, мобилен КЕП или персонален идентификационен код издаден от НАП или други идентификатори, приети с държавен акт.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Веднага

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на електронното управление

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Деловодно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Гурко" №6, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9492040
Адрес на електронна поща: mail@egov.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Работното време е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не