Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори

Какво представлява услугата

Описание

Медиатор може да бъде дееспособно само лице, което е вписано в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието и отговаря на следните изисквания:

 1. Не е осъждано за престъпления от общ характер;
 2. Завършило е успешно курс на обучение за медиатор;
 3. Не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

 

Лице, което кандидатства за медиатор, подава в Министерството на правосъдието заявление за вписване в ЕРМ по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

 

Начини на заявяване на услугата:

 • Заявлението за вписване в ЕРМ се депозира в Центъра за административно обслужване на Министерство на правосъдието,
 • чрез лицензиран пощенски оператор
 • чрез електронно заявление посредством Портала за медиация.

 

Заявлението се обработва от администрацията на министерството и се решава от Министъра на правосъдието.

- Правно основание

 • Закон за медиацията - чл. 8а, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Удостоверение по образец за успешно завършен курс на обучение за медиатор, издадено от одобрена от министъра на правосъдието организация;
 3. Документ за съдимост, когато лицето не е български гражданин;
 4. Декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Услугата се заявява през Централизиран електронен портал за медиация на интернет адрес: https://mediation.mjs.bg

Преди да започнете електронно заявяване е необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Едномесечен

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

 

Такса 20 лв., по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от  съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието.

Заплащането се извършва:

По банков път по банковата сметка на министерството: IBAN сметка: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01; BIC: BNBG BGSD или електронно чрез централизирания портал за медиация при заявяване на услугата по електронен път.

- Резултат от услугата

Описание

Когато са спазени изискванията на закона, министърът на правосъдието издава удостоверение на медиатора за вписването му в ЕРМ. 

Удостоверението за вписване в Единния регистър на медиаторите се издава на хартиен носител и може да бъде получено лично, чрез лицензиран пощенски оператор или да бъде изпратено сканирано копие по електронна поща.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор заверените документи се изпращат:

 1. Като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка, като заявителят предварително трябва да е декларирал, че пощенските/куриерските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;
 2. С международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към МП. Цената за пощенската услуга се заплаща от МП на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

Кой издава резултата от услугата

Министър на правосъдието

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Канцелария"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не