Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите

Какво представлява услугата

Описание

Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите

Информацията за отписването е публична и достъпна чрез Централизирания електронен портал за медиация.

Заповедта за отказ за отписване може да се обжалва в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

- Правно основание

Закон за медиацията - чл. 8а, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:
 

Отписване на медиатор от ЕРМ се извършва въз основа на заявление по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

 

Лице, което е вписано като медиатор в Единния регистър на медиаторите (ЕРМ), подава заявление за отписване в ЕРМ по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

 

Заявлението се депозира лично в Центъра за административно обслужване на Министерство на правосъдието, изпраща се чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София 1040, ул. "Славянска" № 1, или чрез електронно заявление посредством Портала за медиация.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Услугата се заявява през Централизиран електронен портал за медиация на интернет адрес: https://mediation.mjs.bg

 

Преди да започнете електронно заявяване е необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

  1. Ниво на предоставяне на услугата: Ниво III
  2. Интернет адрес, на който се намира информация за услугата: https://mjs.bg/home/index/3394f459-91b4-41c4-906a-13893fc3b0ee
  3. Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: https://mediation.mjs.bg/
  4. Интернет адрес за служебно заявяване: Няма
  5. Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена: Първична
  6. Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга: Квалифициран електронен подпис. Автентикацията се извършва чрез интеграция със системата "еАвтентикация" на ДАЕУ.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Когато са спазени изискванията на закона, Министърът на правосъдието отписва лице от единния регистър на медиаторите.

Кой издава резултата от услугата

Министър на правосъдието

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Канцелария"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не