Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Промяна на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Какво представлява услугата

Описание

Лицето, получило разрешение за търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, уведомява директора на Главна дирекция "Национална полиция" при:

 1. Преустройство на складовете и/или обектите за търговия;
 2. Промяна на лице/а:
  • ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
  • служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
  • специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се извършва търговия;
 3. Промяна на търговската регистрация;
 4. Промяна на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.

Лицето подава заявление по образец и представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

 

Условия за получателя на услугата:

 • Да е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец на територията на държава членка на ЕС;
 • Да има издадено разрешение за търговия с огнестрелни оръжия , боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

- Правно основание

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 41

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За стартиране на услугата, заинтересованото лице подава заявление до директора на ГДНП на МВР през Портала за електронни административни услуги на МВР. Заявлението може да бъде подадено и от лице, упълномощено със заверено изрично пълномощно.

 

Необходими документи, които трябва да се приложат към заявлението:

 • Нотариално заверено изрично пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник на юридическото лице.

В случай на преустройство на складове и/или обекти за търговия:

 • Документи, свързани с преустройство на складовете и/или обектите за търговия.

В случай на промяна на видовете изделия с които се търгува:

 • Актуализиран списък на видовете изделия, с които ще се търгува.

В случай на промени на лица за всяко от лицата се прилагат:

 • Документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер (за чужди граждани);
 • Документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер (за чужди граждани);
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 • Копие от трудов договор;
 • Документ за придобита квалификация;
 • Посочва се номер на документа за курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие при търговия с огнестрелни оръжия и боеприпаси;
 • Удостоверение за работа с взривни вещества и пиротехнически изделия;
 • Документ за завършено минимум средно образование.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Услугата се заявява с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). За подписване на заявление с КЕП е необходимо:

 • за локално подписване - да имате инсталирано приложение BISS на "Борика" АД. Инструкции относно инсталиране и настройка на BISS можете да намерите тук;
 • за отдалечено подписване - повече информация можете да намерите тук.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.

Таксата за услугата е определена в Тарифа № 4, чл. 1, ал. 1, т. 7

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно лице

+ Административни звена, предоставящи услугата

Главна дирекция "Национална полиция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 28860
Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не