Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешения за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности, национално богатство

Какво представлява услугата

Описание

Издаването на разрешения за извършване на консервация и реставрация на движими културни ценности, национално богатство

 

 

 

- Правно основание

Закон за културното наследство - чл. 167, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на дейности по консервация и реставрация върху движими културни ценности със статут "национално богатство".

 

Приложени към заявлението документи:

 • Проект на договор по чл. 17 от наредбата;
 • Приемо - предавателен протокол;
 • Констативен протокол за състоянието при приемане на движимата културна ценност за консервация и реставрация;
 • Проект за консервационно-реставрационна намеса;
 • План - сметка за дейностите;
 • Копие от удостоверение за вписване в регистъра по чл.165, ал. 1 от ЗКН на реставратора или на ръководителя на лабораторията/ателието, на което е възложена работата по консервация и реставрация;
 • Експертно заключение за идентификация на движимата културна ценност съгласно приложение № 9 от НАРЕДБА № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности (обн., ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.);
 • Информация, доказваща необходимите материални условия за извършване на дейността в ателие или лаборатория.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен срок

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата се получава в министерството на културата Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства" или по електронен път - чрез системата за сигурно електронно връчване.

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ......

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не