Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешение или сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешение или сертификат за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната

 

- Правно основание

Закон за културното наследство - чл. 128, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Документи:

 

 1. За издаване на разрешение за износ на културна ценност, попадаща в категориите по Анекс І на Регламент № 116/2009 извън митническата територия на Европейската общност се подават заявления, съгласно образци по Регламент за изпълнение (ЕС) № 1081/2012 на комисията за целите на Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата.

Заявленията се попълват при подаването им на място в Министерството на културата, съгласно Приложение 1.

 1. За издаване на разрешение за временен износ на движими културни ценности със статут „национално богатство” или регистрирани в основен фонд на музей, когато не попадат в Приложение І на регламент (ЕО) № 116/2009 извън митническата територия на Европейската общност, се подава заявление до министъра на културата по образец Приложение № 2.
 2. За издаване на разрешение за временно изнасяне на движими културни ценности със статут „национално богатство” или регистрирани в основен фонд на музей от територията на Република България към други страни – членки на ЕС се подава заявление до министъра на културата по образец Приложение № 2
 3. За издаване на сертификат по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство, за изнасяне на движими културни ценности от територията на Република България към други страни – членки на ЕС се подава заявление до министъра на културата по образец Приложение № 3.

 

Към заявленията се прилагат следните документи:

 • по т. 3.1:
  • удостоверение за идентификация (регистрационен номер от експертно заключение на идентификационна комисия);
  • снимки на движимата културна ценност – цветни, с размер най-малко 8х12 см- 3 бр.;
  • списък на движимите културни ценности, когато са повече от 1 бр. – на български и английски език;
  •   пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление;

 

 •       по т. 3.2:
  • номер на паспорта на движимата културна ценност със статут „национално богатство”, издаден след 10.04.2010 г., или инвентарен/регистрационен номер на движимата културна ценност, идентифицирана и регистрирана в музей;
  • инвентарен номер на движима културна ценност регистрирана в основен фонд на музей, в случаите, когато заявителят е музей;
  • удостоверение за идентификация (регистрационен номер от експертно заключение на идентификационна комисия), когато заявителят е юридическо или частно лице;
  • снимки на движимата културна ценност – цветни, с размер най-малко 8х12 см- 3 бр.;
  • списък на движимите културни ценности, когато са повече от 1 бр. – на български и английски език;
  • застрахователна полица или държавна гаранция, покриваща периода до завръщане в музей или във владение на частното лице –собственик;
  • консервационно-реставрационна експертиза за състоянието на движимата културна ценност към момента на  временния износ;
  • пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление;

 

 •       по т. 3.3:
  • номер на паспорта на движимата културна ценност със статут „национално богатство”, издаден след 10.04.2010 г., или инвентарен/регистрационен номер на движимата културна ценност, идентифицирана и регистрирана в музей;
  • инвентарен номер на движима културна ценност регистрирана в основен фонд на музей, в случаите, когато заявителят е музей;
  • удостоверение за идентификация (регистрационен номер от експертно заключение на идентификационна комисия), когато заявителят е юридическо или частно лице;
  • снимки на движимата културна ценност – цветни, с размер най-малко 8х12 см- 3 бр.;
  • списък на движимите културни ценности, когато са повече от 1 бр. – на български и английски език;
  • застрахователна полица или държавна гаранция, покриваща периода до завръщане в музей или във владение на частното лице –собственик;
  • консервационно-реставрационна експертиза за състоянието на движимата културна ценност;
  • пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление;

 

 •       по т. 3.4:
  • удостоверение за идентификация (съгласно Приложение  № 11 от Наредба № Н- 3 за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движимите културни ценности (обн. ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.)
  • снимки на движимата културна ценност/колекция – цветни, с размер най-малко 8 х12 см - 2 бр.;
  • списък на движимите културни ценности, когато са повече от 1 бр. – на български и английски език;
  • пълномощно – за случаите на упълномощаване за подаване на заявление;

 

Заявленията се подават на хартия в деловодството на Министерството на културата, по пощата на адрес: 1040, София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17 или по електронен път при условията на ЗЕДЕП;

 

Заявленията по т. 3.1 се попълват при подаването им на място в Министерството на културата.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mc.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното работи без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не