Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Регистриране на лицата, имащи право да извършват теренни археологически проучвания

Какво представлява услугата

Описание

Министерството на културата води регистър на лицата, имащи право да извършват теренни археологически проучвания. Регистърът има за цел олекотяването на административната процедура при получаването на разрешение за извършване на теренни археологически проучвания, като в същото време за вписване е необходимо лицата да покриват определени изисквания. Вписването се извършва чрез подаване на заявление по образец и прилагането на документи, доказващи наличието на образователен ценз и опит в областта на теренните проучвания.

- Правно основание

Закон за културното наследство - чл. 150, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявление за вписване в регистъра на лицата, имащи право да извършват теренни археологически проучвания.

 

Към заявлението се прилагат: 

 • копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на документ за притежавана научна степен или заемана академична длъжност; 
 • документи, доказващи 10 години професионален опит като археолог.

 

Всички образци и формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  Приложение № 1 към чл. 17в, ал. 2 от НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г.;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен от постъпване в Администрацията на МК, чл. 17в, ал.5 от НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Уведомление за вписване в регистъра на лицата, имащи право да извършват теренни археологически проучвания.

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mc.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното работи без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не