Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Регистрация за дейност по колективно управление на права

Какво представлява услугата

Описание

Лицата (сдружения с нестопанска цел и търговски дружества), получили регистрация получават право да извършват дейност по колективно управление на авторски и сродни на тях права

- Правно основание

Закон за авторското право и сродните му права - чл. 94б1, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявление за регистрация по чл. 96б1 от ЗАПСП (образец, утвърден от министъра на културата и поместен на страницата на Министерство на културата в интернет).

1. Заявление по чл. 96б1 от ЗАПСП (образец, утвърден от министъра на културата и поместен на страницата на Министерство на културата в интернет) с приложени:

 • документ, удостоверяващ създаването, издаден до един месец преди датата на подаване на заявлението – за заявител чуждестранно лице;
 • заверено копие от устава – за заявител сдружение с нестопанска цел, съответно документ за учредяването – за заявител чуждестранно лице;
 • списък на членовете с посочване в какво качество членува съответното лице – за заявител сдружение с нестопанска цел, съответно списък на носителите на права, които са възложили колективно управление на права – за заявител търговско дружество;
 • декларация, че заявителят не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 • декларация за адреса на интернет страницата на заявителя;
 • заверено копие от два или повече договора с носители на права;
 • заверено копие от споразумение за представителство;
 • информация за договорите по чл. 94а, ал. 3, с които е възложено колективно управление на права: носител на права, категории права, видове права, произведения и други обекти на закрила, срок и територия – за заявител търговско дружество;
 • заверени копия от договорите за взаимно представителство със сродни чуждестранни организации за колективно управление на права, ако са сключени такива, и списък на тези организации, с посочване на срока, територията, категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила – за заявител сдружение с нестопанска цел;
 • декларация, че заявителят – организация за колективно управление на права, отговаря на условията по чл. 94ф1, ал. 2 – когато заявлението е по глава единадесета „и“;
 • документ за платена такса.

 

Заявлението се подава лично или чрез лицензиран пощенски оператор. 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

2 месеца от подаването на заявление, съответно от отстраняване на нередностите

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 130 лв.

Таксата за разглеждане на документите е в размер на 130 лв., а за издаване на удостоверение - в размер на 13 лв. Таксите могат да се заплатят по банков път по сметката на Министерство на културата IBAN: BG06 BNBG 9661 3000 1755 01; BIC: BNBGBGSD, БНБ или чрез картово плащане на място. В първия случай, в платежния документ като основание за плащане трябва да се посочи "за регистрация за дейност по колективно управление на права", съответно "за издаване на удостоверение за регистрация за дейност по колективно управление на права". 

Издадените удостоверения могат да бъдат получени лично или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

- Резултат от услугата

Описание

2 месеца от подаването на заявление, съответно от отстраняване на нередностите

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400822
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mc.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното работи без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Авторско право и сродните му права"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не