Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Регистрация на наименованията на артистични групи

Какво представлява услугата

Описание

Регистрация на наименованията на артистични групи

 

- Правно основание

Закон за авторското право и сродните му права - чл. 83, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 

 1. Заявление.
 2. Пълномощно за действията по регистрацията.
 3. Пълномощно за разрешаване използването на изпълненията на групата.
 4. Декларации - два броя.
 5. Документ за платена такса. 

Образци на горепосочените документи са поместени на страницата на Министерство на културата в интернет. За улеснение, двата вида пълномощни, посочени по-горе в т. 2 и т. 3, както и двата вида декларации, са обединени в една. В зависимост от възрастта на участниците в артистичната група, пълномощните са Тип 1 - за пълнолетни, Тип 2 - за малолетни, Тип 3 - за непълнолетни. 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен срок

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 6 лв.

 

При подаване на документите, за разглеждането им, следва да се заплати такса в размер на 6 /шест/ лева. Сумите се заплащат по сметката на Министерство на културата IBAN: BG06 BNBG 96613000175501; BIC: BNBGBGSD, БНБ или чрез картово плащане на място, като в платежният документ се посочва, че преводът е за регистрация на наименование на артистична група, както и самото наименование на групата. 

 

- Резултат от услугата

Описание

14 - дневен срок

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400822
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mc.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното работи без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Авторско право и сродните му права"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не