Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешения за извършване на редовни теренни археологически проучвания от български специалисти или включени в международни научно -изследователски проекти

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешения за извършване на редовни теренни археологически проучвания от български специалисти или включени в международни научно -изследователски проекти
 

- Правно основание

Закон за културното наследство - чл. 148, ал. 1; чл. 148, ал. 3; чл. 150, ал. 2; чл. 148, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 • Заявление (Образец 1) – оригинал (подават се чрез председателя на Съвета за теренни проучвания);           
 • Документи по чл. 151 от Закона за културното наследство – оригинал, с изключение на документите, удостоверяващи наличието на изискванията на чл. 150, ал. 1 от ЗКН, от които е необходимо представянето на копие (подават се чрез председателя на Съвета за теренни проучвания).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен срок от постъпване в Администрацията на МК

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ......

 

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mc.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното работи без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не