Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Съгласуване на инвестиционни проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното премахване

Какво представлява услугата

Описание

Съгласуване на инвестиционни проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното премахване.

 

- Правно основание

Закон за културното наследство - чл. 14, ал. 1, б. в, т. 13

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 

 1. Заявление (Образец 1) - оригинал;
 2. Решение на Общински съвет - копие;
 3. Схема по чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и/или виза за проектиране - оригинали;
 4. Иневстиционен проект, изработен от правоспособни лица съгласно чл. 229 и чл. 230 от ЗУТ - оригинал. 

Внесените предложения трябва да съдържат следната документация:

 • Заявление за разглеждане на внесените материали, подписано от Вносителя;
 • Решение на Общинския съвет на съответното населено място за поставяне/преместване/премахване на паметника/монументално - декоративната структура или елемент -  копие;
 • Схема по чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или скица с виза за проектиране на паметника/монументално - декоративната структура или елемент;
 • Макет на паметника/монументално - декоративната структура  или елемент в подходящ мащаб – за илюстриране на художествено - пластичните  му качества;
 • Визуализации на паметника/монументално - декоративната структура  или елемент  в действителната среда, в която ще бъде поставен или от която ще бъде преместен;

За обекти, недвижими културни ценности, или такива, попадащи в границите на недвижими културни ценности или  в охранителните им зони, Възложителят внася   всички описани по-горе материали за съгласувателно становище в Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/. След  получаване на съгласувателното становище от НИНКН, същите материали  се внасят за разглеждане Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства, заедно със становището на НИНКН.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

2 месеца, а в случаите, когато обектът попада в защитена територия, проектът се съгласува по реда на чл.84 от ЗКН и срокът за предоставяне на услугата е 4 месеца. При отстраняване на нередности от Вносителя - срокът се удължава с времето на забавяне от Вносителя.(Срокът от 2 месеца е регламентиран в ,,Правила за съгласуване на инвестиционни проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално - декоративни структури и елементи в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното преместване или премахване“, утвърдени със Заповед на министъра № РД 09-438/01.07.2015 г.).

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400822
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ......

Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9400938
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mc.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Звеното работи без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"; Дирекция "Административно обсужване и човешки ресурси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не