Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешение за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешение за изработка на копие и реплика на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство

 

- Правно основание

Закон за културното наследство - чл. 177, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявление 

 1. трите имена на заявителя, постоянен адрес – за физическите лица, единен идентификаицонен код, седалище и адрес – за юридически лица;
 2.  данни за музея или организацията, където/от която ще се изработва копието/репликата – наименование, единен идентификационен код, седалище и адрес;
 3. наименование на културната ценност;
 4. съответните номера на:
 • удостоверението за идентификация на движимата културна ценност или експертна оценка за движими паметници на културата, регистрирани преди 10.04.2010 г.;
 • паспорт по чл.103 от ЗКН за движими културни ценности национално богатство;
 • удостоверение за деклариран обект или със статут на недвижима културна ценност, издаден от НИНКН;
 • удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165, ал.1 от ЗКН на лицето, което ще изработва копието/репликата или под чието ръководство ще бъде изработвана;
 • целите и мотивите за изработване на копието/репликата;
 • брой на копията/репликите;
 • името/наименованието, единен идентификационен код – за юридическите лица, и адрес за кореспонденция на проектанта и/или изпълнителя и на лицата, които представляват проектанта и/или изпълнителя.

Към заявлението се прилагат:

 1. историческа справка за културната ценност;
 2. писмено съгласие на директора на музея за музейните ценности;
 3. описание на технологичния процес за изработването и начина на изпълнение на копието или репликата на културната ценност;
 4. писмено съгласие на лицето, упражняващо правото на собственост върху културната ценност;
 5. становище на НИНКН въз основа на представената документация, съобразно неговите изисквания за недвижимите културни ценности.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на културата.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на културата

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, ......

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на културата

Идентификатор: 80

Кой може да предостави информация за услугата

Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не