Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката

Какво представлява услугата

Описание

Министърът на образованието и науката дава писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, които са отредени за обекти на образованието.

За целта заявителят подава необходимите документи:

 • В Центъра за административно обслужване на Министерството на образованието и науката, който се намира във фоайе-партер „Запад” в сградата на МОН на бул. „Княз Александър Дондуков” № 2А всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване. Документите се регистрират с входящ номер в системата за управление на документооборота и работния поток на МОН и този номер се дава на приносителя на документите.
 • По пощата;

 

Внесеното предложение за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката се разглежда от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката.


При представяне на всички документи и съответствие на предложението с нормативните изисквания, комисията предлага на министъра на образованието и науката да издаде писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката. Въз основа на предложението на комисията министъра на образованието и науката взема решение за изразяване на писмено съгласие или да откаже такова.

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 134, ал. 9

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 1. Заявление свободен текст, коректно попълнено с точно вписани данни, индивидуализиращи имота.
 2. Мотивирано предложение на кмета на общината за промяна на предназначението на урегулирания поземлен имот, съобразено с чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование (когато се касае за имоти, освободени в резултат на закриване или преобразуване на училища, детски градини и центрове за личностно развитие), с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и с капацитета на сградния фонд, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината след анализ на училищната мрежа;
 3. Решение на Общинския съвет за промяна на предназначението на урегулирания поземлен имот, съобразено с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
 4. Положително становище на Регионалното управление на образованието за промяна на предназначението на урегулирания поземлен имот, съобразено с чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование (когато се касае за имоти, освободени в резултат на закриване или преобразуване на училища, детски градини и центрове за личностно развитие), с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и с капацитета на сградния фонд, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината след анализ на училищната мрежа;
 5. Скица на имота;
 6. Документ за собственост;
 7. Заповед за закриване на детската градина или център за развитие на личностното развитие (когато се касае за имоти, освободени в резултат на закриване или преобразуване на училища, детски градини и центрове за личностно развитие);
 8. Извадка от действащия ПУП – план за регулация и план за застрояване;
 9. Предложение за изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване с обяснителна записка.

!Документите, необходими на потребителя на административна услуга, които са вече създадени, събрани или изменени от друг административен орган не се прилагат, като същите се осигуряват по служебен път, освен в случаите на обективна невъзможност.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на образованието и науката

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

В едномесечен срок от представяне на всички необходими документи министърът на образованието и науката издава писмено съгласие или отказва писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката.

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

Писменото съгласие или отказа за писмено съгласие се получава:

 • По пощата чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна куриерска пратка;
 • лично или чрез упълномощено от него лице срещу подпис в Центъра за административно обслужване на министерството;
 • по електронен път – при изрично изразено желание на лицето.

Кой издава резултата от услугата

Министър на образованието и науката

+ Административни звена, предоставящи услугата

Административно обслужване и секретариат
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2а, партер - „Запад“, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9217760, (02)9217588, (02)9217589, Обажданията към обявените телефони се таксуват, съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени услуги на абоната.
Адрес на електронна поща: priemna@mon.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Осигурен е непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да