Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на лиценз за зоологически градини

Какво представлява услугата

Описание

Лицензът удостоверява годността на зоологическата градина за опазване на диви животински видове извън естествената им среда чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия.

 

Изисквания, процедура

 

За издаване на лиценз кандидатстват физически и юридически лица, които са собственици на постоянни заведения, в които животни от диви видове се държат с цел да се показват пред публика в продължение на повече от седем дни в годината.

 

Кандидатът за лиценз подава в Министерството на околната среда и водите заявление по образец съгласно приложение №1 на Наредба №1.

 

Към заявлението се прилага попълнена документация по образец съгласно приложение № 2 на Наредба №1.

 

При констатиране на непълноти или неточности в заявлението и документацията кандидатът за лиценз се уведомява в 7-дневен срок от постъпване на заявлението в МОСВ, като му се дават указания за отстраняване на констатираните нередовности.
За провеждането на процедурата по лицензирането се заплаща държавна такса, определена съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

 

В срок до 20 работни дни от постъпване в МОСВ на заявлението за издаване на лиценз министърът на околната среда и водите назначава комисия за извършване на обща проверка, която включва проверка на данните в документацията. Лиценз се издава на зоологическа градина, която:
1. отговаря на изискванията по чл. 60, ал. 2 и 3 ЗБР и наредбата по чл. 61, ал. 1 ЗБР;
2. размножава диви животни на затворено;
3. осигурява на всяко животно адаптирана среда за удовлетворяване на неговите физически, психологически и социални нужди, характерни за биологичния му вид;
4. поддържа база данни за колекцията си, включваща:
а) брой на различните видове животни;
б) произход на екземплярите и начин на придобиване;
в) дата на придобиване, раждане/излюпване, смърт, размяна и бягство на животните;
г) причините за всеки смъртен случай на животни;
д) здравословното състояние и провежданото лечение на животните;
5. изгражда съоръжения и предприема мерки за предотвратяване навлизането на вредители и хищници при животните от колекцията;
6. изпълнява задълженията по чл. 96, ал. 2 ЗБР;
7. изгражда съоръжения за предпазване на посетителите от нападения от животните в колекцията.

 

Проверката се извършва по документи и на място в проверяваната зоологическа градина.
При извършване на проверката може да се изисква допълнителна информация от заявителя.

 

Заявителят е длъжен да оказва съдействие на комисията при извършване на проверката.

 

В срок до 20 работни дни от назначаването и комисията извършва общата проверка, изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад за резултатите от проверката по образец съгласно приложение № 3 на Наредба №1.
В доклада се съдържат:
1. констатации за наличието или липсата на условията, на които трябва да отговаря зоологическата градина;
2. предложение до министъра на околната среда и водите:
а) да издаде лиценз;
б) да издаде лиценз с определени условия;
в) да откаже издаването на лиценз.

 

Министърът на околната среда и водите издава лиценз или мотивирано отказва издаването му в срок до 10 работни дни от представянето на доклада на комисията.

 

Лиценз на зоологическа градина се издава само при положително решение на комисията.
Лицензът може да бъде безусловен или с определени условия. Лицензът се издава в писмена форма и задължително съдържа:
1. лого и наименование на органа, който го издава;
2. наименованието "лиценз";
3. номер и дата на издаване;
4. правно основание за издаването му;
5. разпоредителна част;
6. наименование и адрес на лицензираната зоологическа градина;
7. име/наименование на собственика на зоологическата градина;
8. конкретни условия когато лицензът се издава с условия;
9. дата на изтичане на валидността на лиценза;
10. подпис и печат на органа, издал лиценза.
Лицензът се връчва на собственика на зоологическата градина в 5-дневен срок от издаването му.

 

Собственикът на лицензираната зоологическа градина поставя копие от лиценза на входовете ?.
Копие от лиценза се изпраща на РИОСВ по местонахождение на лицензираната зоологическа градина.

 

За издадените лицензи на зоологически градини в МОСВ се води регистър.

 

Министърът на околната среда и водите отказва издаването на лиценз в случаите, когато:
1. не е налице някое от изискванията на чл. 60, ал. 2 и 3 ЗБР и от тези в наредбата по чл. 61, ал. 1 ЗБР;
2. не са изпълнени повече от две от условията по чл. 3, т. 2 - 7 от Наредба №1;
3. не са изпълнени условията, определени в последния издаден лиценз - в случаите на кандидатстване за подновяване на лиценз;
4. собственикът или управителят на зоологическата градина е осъждан с влязла в сила присъда за извършено престъпление спрямо защитени диви животни.
В случаите по т. 4 издаването на лиценз се отказва, без да се извършва проверка на документацията.

 

Най-късно три месеца преди изтичане срока на валидност на действащия лиценз собственикът на лицензираната зоологическа градина кандидатства за подновяването му.

- Правно основание

Закон за биологичното разнообразие - чл. 62, ал. 1

Директива 1999/22/ЕО на Съвета от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини - чл. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Кандидатът за лиценз подава в Министерството на околната среда и водите заявление по образец съгласно приложение №1 на Наредба №1.

Към заявлението се прилага попълнена документация по образец съгласно приложение № 2 на Наредба №1.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

62 дни

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1000 лв.

За издаване на лиценз за зоологически градини се заплаща такса в размер на 1 000 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 21

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.

 

Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не