Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешение за употреба на летливи органични съединения, класифицирани като канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията

Какво представлява услугата

Описание

В инсталации с употреба на разтворители, употребата на вещества или смеси, които поради съдържанието си на летливи органични съединения са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, се забранява, освен в случаите, когато замяната им не е възможна поради липса на техен икономически и технически достъпен заместител. В този случай употребата им в тези инсталации може да бъде разрешена въз основа на комплексно разрешително или разрешение от министъра на околната среда и водите, при условие, че се докаже отсъствието на риск за човешкото здраве и за околната среда, спазват се нормативните изисквания и се използва най-добра налична техника.

 

Изисквания

 

Разрешаването на употребата на вещества или смеси класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в инсталации (с изключение на инсталациите с издадено комплексно разрешително, когато такова се изисква по Закона за опазване на околната среда), се извършва при условие, че:

1. Е доказана липсата на риск за човешкото здраве и за околната среда;
2. Са спазени изискванията на Наредба № 7, и;
3. Се прилагат най-добрите налични техники (НДНТ).


Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от получаване на заявлението по ал.4 уведомява писмено оператора в случаите на допуснати неточности и непълноти в него и определя срок до един месец за отстраняването им.
Министърът на околната среда и водите издава разрешението в срок един месец от получаване на заявлението или на коригираното заявление (при недопуснати непълноти и неточности в първоначално подаденото заявление).
Срокът на действие на издаденото разрешение се определя за всеки конкретен случай в зависимост от появата на икономически и технически достъпен заместител.
Министърът на околната среда и водите отказва издаването на разрешение с мотивирано решение в едномесечен срок от установяването на несъответствие на представените със заявлението документи с изискванията на Наредба № 7 и/или на други нормативни актове, както и когато неточностите и непълнотите не са отстранени в срок.
Редът и начинът за издаване на разрешението се определят с Наредба № 7.

 

- Правно основание

Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 9а, ал. 2, т. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За издаване на разрешението операторите подават до министъра на околната среда и водите заявление.

Към заявлението се прилагат:
1. Утвърден план за управление на разтворителите от предходната година;
2. Оценка на инсталацията за използвана НДНТ;
3. Актуални протоколи от анализи на работната среда;
4. Становище от съответната регионална инспекция по околната среда и водите след извършена проверка за доказване съответствието на документите по т.1, 2 и 3;
5. Документ за платена такса.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Със заявление по електронна поща,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Министърът на околната среда и водите издава разрешението в срок един месец от получаване на заявлението или на коригираното заявление (в случаите на допуснати неточности и непълноти в първоначално подаденото заявление).

Начини на плащане

По банков път,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 300 лв.

За издаване на разрешение за употреба на летливи органични съединения, класифицирани като карцерогени, мутагени или токсични за репродукциятасе заплаща такса в размер на 300 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 17, т. 2 от Тарифа на таксите, събирани в системата на МОСВ

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Опазване чистотата на въздуха"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не