Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на разрешение за въвеждане в природата на неместни и повторно въвеждане на местни диви животински и растителни видове

Какво представлява услугата

Описание

Въвеждането в природата, както и вносът, развъждането и отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети се допускат, ако това не уврежда природни местообитания в тяхната естествена област на разпространение или местни видове от дивата флора, фауна и микота или техни популации. Тези дейностите за всички видове, освен дървесни, храстови и ловни видове, се извършват с писмено разрешение на министъра на околната среда и водите.

 

Процедура

 

В 30-дневен срок от получаване на програмата министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице:
1. уведомява заявителя, че ще възложи изготвянето на научна експертиза на програмата;
2. мотивирано връща програмата на заявителя за доработване, когато тя не съответства на изискванията или е необходима допълнителна информация за изясняване на обстоятелства, които имат пряко отношение към изпълнението на програмата;
3. уведомява заявителя, че прекратява по-нататъшно процедиране, в случай че реализирането на програмата е в противоречие с действащата нормативна уредба.

 

В случаите по т. 1, както и след получаването на доработената програма по т. 2, министърът на околната среда и водите възлага на компетентни лица в зависимост от предмета на програмата изготвянето на експертиза за срок не повече от 30 работни дни. Средствата за изготвяне на експертизата по ал. 1 са за сметка на Министерството на околната среда и водите.

 

При отрицателно заключение на експертизата министърът на околната среда и водите в 10-дневен срок уведомява заявителя, че прекратява по-нататъшното процедиране.
При положително заключение на експертизата или такава с незначителни забележки, които не предполагат доработване на програмата или изискване на допълнителна информация, председателят на Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР) внася програмата за разглеждане на първото заседание на съвета.

 

Националният съвет по биологичното разнообразие взима решение, с което предлага на министъра на околната среда и водите:
1. да издаде разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в програмата;
2. да издаде разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в програмата, и при определени условия, посочени в решението;
3. да не разреши извършване на дейността с мотиви, посочени в решението.
В 10-дневен срок след утвърждаването на протокола с решение на НСБР  по т. 1 министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително за извършване на дейността.
В 15-дневен срок след утвърждаването на протокола с решение на НСБР по т. 2 министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително за извършване на дейността, в което се посочват условията съгласно решението на НСБР.
В 15-дневен срок след утвърждаването на протокола с решение на НСБР по т. 3 министърът на околната среда и водите уведомява заявителя, че не разрешава извършване на дейността, като посочва мотивите за това.

- Правно основание

 • Закон за биологичното разнообразие - чл. 67, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявителят подава в МОСВ писмено заявление за извършване на дейности по въвеждане в природата, вкл. внасяне с такава цел, на неместни диви животински и растителни видове или внасяне с цел развъждане и отглеждане на неместни диви животински и растителни видове при вероятност от възникване на неконтролирани от човека условия, което съдържа:
1. наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК или съответно код по БУЛСТАТ;
2. предмет, цел, район на изпълнение и начин на финансиране на програмата, която лицето желае да разработи.

 

В 30-дневен срок от получаване на заявлението министърът на околната среда и водите или упълномощеното от него лице:
1. уведомява заявителя, че одобрява изготвянето на програмата;
2. уведомява заявителя, че прекратява по-нататъшно процедиране по наредбата, в случаите когато се отнася до:

- въвеждане в природата, вкл. внасяне с такава цел на неместни диви дървесни, храстови и ловни видове;
- внасяне с цел развъждане и отглеждане на неместни диви дървесни, храстови и ловни видове при вероятност от възникване на неконтролирани от човека условия;
- повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни диви дървесни, храстови и ловни видове;
- въвеждане в природата на неместни диви животински и растителни видове, определени със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", в случаите, посочени в чл. 67, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие;
- внесени в природата неместни животински и растителни видове преди влизането в сила на настоящата наредба;
- внасяне на неместни диви животински и растителни видове с цел развъждане и отглеждане при контролирани от човека условия.

 

След съгласуването, заявителят внася в Министерството на околната среда и водите програма, която задължително включва:
1. предмет на програмата;
2. цели на програмата;
3. описание на биологичните особености на вида;
4. описание на екологичните изисквания на вида;
5. данни за географските фактори в района на естественото разпространение на вида;
6. данни за географските фактори в района на въвеждането на неместния вид;
7. данни за заплахи и лимитиращи фактори за разпространението на вида и за очакваното въздействие върху местни видове;
8. поддържащи и други мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;
9. мерки за контролиране на разпространението му, вкл. за отстраняването му, ако това се наложи;
10. методика за въвеждането на вида в горите, земите или водните площи в района на изпълнение на програмата;
11. източници на придобиване на екземплярите;
12. собственост върху земите, горите и водните площи, където ще се въвежда видът, и хипотези на уреждане на отношенията между заявителя и другите собственици, в случай че собствеността не е само на заявителя;
13. срок и график за изпълнението на програмата, стойност и източник на финансиране.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на околната среда и водите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 85 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

 

 - За въвеждане в природата на неместни диви животински и растителни видове се заплаща такса в размер на 500 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 18, т. 2а;

- За въвеждане в природата на местни диви животински и растителни видове се заплаща такса в размер на 50 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 18, т. 2б

 

 

 

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на околната среда и водите

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не